Oświadczenie dotyczące zasad regularności
przestrzeganych przez Wielkie Loże Anglii, Irlandii i Szkocji

 

Poniższe oświadczenie dotyczące zasad regularności zostało uzgodnione w sierpniu 1938 r. przez Wielkie Loże Anglii, Irlandii i Szkocji (tzw. Home Grand Lodges) w jednakowym brzmieniu dla wszystkich trzech obediencji, za wyjątkiem ich nazw i dat powstania, odpowiednio w tekście zmienianych. Wielka Zjednoczona Loża Anglii przyjęła [oryg.: approved, lub: endorsed and confirmed] to oświadczenie 4 sierpnia 1949 r., Wielka Loża Szkocji – 7 sierpnia 1949 r. Na temat daty dziennej przyjęcia oświadczenia przez Wielką Lożę Irlandii brak danych, istnieje natomiast pewność, że obediencja ta przyjęła niniejsze oświadczenie również w 1949 r.

data publikacji: 17 stycznia 2005 r.

 

Aims and Relationships of the Craft
Agreed and Issued by the Grand Lodges of England, Ireland and Scotland
in August 1938

 
 

 

Cele i stosunki wolnomularstwa symbolicznego
uzgodnione i wydane przez Wielkie Loże Anglii,
Irlandii i Szkocji
w sierpniu 1938 r.

 
 

1. From time to time the Grand Lodge of [England / Ireland / Scotland] has deemed it desirable to set forth in precise form the aims of Freemasonry as consistently practised under its jurisdiction since it came into being as an organised body in [1717 / 1725 / 1736], and also to define the principles governing its relations with those other Grand Lodges with which it is in fraternal accord.
 

 

1. Raz na pewien czas Wielka Loża [Anglii / Irlandii / Szkocji] uznaje za pożądane, aby przedstawić jasno cele wolnomularstwa, w niezmienny sposób praktykowanego w ramach jej jurysdykcji od momentu jej zaistnienia jako zorganizowanego ciała w [1717 / 1725 /1736], a także, aby określić zasady, które regulują jej stosunki z tymi Wielkimi Lożami, z którymi pozostaje ona w braterskiej więzi.
 

2. In view of representations which have been received, and of statements recently issued which have distorted or obscured the true objects of Freemasonry, it is once again considered necessary to emphasise certain fundamental principles of the Order.
 

 

2. W obliczu przekazywanych ostatnio prezentacji i oświadczeń, które zniekształcały lub zacierały prawdziwe cele wolnomularstwa, uznaje się za konieczne, aby jeszcze raz podkreślić pewne podstawowe zasady Zakonu.
 

3. The first condition of admission into, and membership of, the Order is a belief in the Supreme Being. This is essential and admits of no compromise.
 

 

3. Pierwszym warunkiem przyjęcia do Zakonu i członkostwa w nim jest wiara w Istotę Najwyższą. To jest kwestia kluczowa i jakikolwiek kompromis jest tutaj niemożliwy.
 

4. The Bible, referred to by Freemasons as the Volume of the Sacred Law, is always open in the Lodges. Every candidate is required to take his obligation on that Book, or on the Volume which is held by his particular Creed to impart sanctity to an oath or promise taken upon it.
 

 

4. Biblia, nazywana przez wolnomularzy Księgą Świętego Prawa, jest w Lożach zawsze otwarta. Każdy kandydat zobowiązany jest złożyć przysięgę na tę Księgę, lub na Księgę, którą jego szczególne wyznanie uznaje za nadającą świętość przysiędze lub obietnicy na nią składanej.
 

5. Everyone who enters Freemasonry is, at the outset, strictly forbidden to countenance any act which may have a tendency to subvert the peace and good order of society, he must pay due obedience to the law of any state in which he resides or which may afford him protection, and he must never be remiss in the allegiance due to the Sovereign of his native land.
 

 

5. Każdemu, kto wstępuje do wolnomularstwa, od samego początku surowo zabroniona jest postawa przyzwolenia na jakikolwiek akt, który mógłby prowadzić do zaburzenia pokoju i porządku społecznego. Musi on podporządkować się prawom każdego państwa, w którym przebywa, lub które jest w stanie zapewnić mu opiekę, i nie wolno mu nigdy zachwiać się w wierności wobec suwerena jego ojczystego kraju.
 

6. While [English / Irish / Scottish] Freemasonry inculcates in each of its members the duties of loyalty and citizenship, it reserves to the individual the right to hold his own opinion with regard to public affairs. But neither in any Lodge nor at any time in his capacity as a Freemason is he permitted to discuss or to advance his views on theological or political questions.
 

 

6. [Angielskie / Irlandzkie / Szkockie] wolnomularstwo, szczepiąc w każdym ze swoich członków obowiązek lojalności i postawę obywatelską, gwarantuje też prawo jednostki do jej własnych poglądów na sprawy publiczne. Jednak w żadnej loży i w żadnym momencie, jako wolnomularzowi, nie wolno mu omawiać lub prezentować własnych opinii w kwestiach teologicznych lub politycznych.
 

7. The Grand Lodge has always consistently refused to express any opinion on questions of foreign or domestic state policy either at home or abroad, and it will not allow its name to be associated with an action however humanitarian it may appear to be, which infringes its unalterable policy of standing aloof from every question affecting the relations between one Government and another, or between political parties, or questions as to rival theories of Government.
 

 

7. Wielka Loża zawsze i niezmiennie odmawiała zajęcia stanowiska w kwestiach polityki państwa, czy to zagranicznej, czy wewnętrznej, zarówno na forum krajowym, jak i za granicą, i nie pozwoli na to, by jej imię było kojarzone z działaniami, jakkolwiek humanitarnie by one nie wyglądały, które podważają jej nieodwołalną linię postępowania, polegającą na odcięciu się od wszelkich dyskusji dotyczących stosunków między rządami państw, relacji między partiami polityczmi czy też kwestii teoretyczno-ustrojowych.
 

8. The Grand Lodge is aware that there do exist bodies styling themselves Freemasons, which do not adhere to these principles, and while that attitude exists the Grand Lodge of [England / Ireland / Scotland] refuses absolutely to have any relations with such bodies or to regard them as Freemasons.
 

 

8. Wielka Loża zdaje sobie sprawę, że istnieją ciała stylizujące się na wolnomularstwo, które nie uznają powyższych zasad i dopóki zachowywać będą one taką postawę, Wielka Loża [Anglii / Irlandii / Szkocji] odmawiać będzie jakichkolwiek kontaktów w tymi ciałami, odmawiając także uznania ich za wolnomularzy.
 

9. The Grand Lodge of [England / Ireland / Scotland] is a sovereign and independent body practising Freemasonry only within the three Degrees and only within the limits defined in its Constitution. It does not recognise or admit the existence of any superior Masonic authority however styled.
 

 

9. Wielka Loża [Anglii / Irlandii / Szkocji] jest suwerennym i niezależnym ciałem praktykującym wolnomularstwo tylko w zakresie trzech stopni i tylko w ramach określonych przez jej konstytucję. Nie uznaje ona, ani nie dopuszcza, istnienia jakiejkolwiek masońskiej władzy zwierzchniej, jakkolwiek byłaby przedstawiana.
 

10. On more than one occasion the Grand Lodge has refused, and it will continue to refuse, to participate in conferences with so-called International Associations claiming to represent Freemasonry, which admit to membership bodies failing to conform strictly to the principles upon which the Grand Lodge of [England / Ireland / Scotland] is founded. The Grand Lodge does not admit any such claim, nor can its views be represented by any such Association.
 

 

10. Przy więcej niż jednej okazji Wielka Loża odmówiła, i nadal będzie odmawiać, uczestnictwa w konferencjach z tak zwanymi Międzynarodowymi Stowarzyszeniami zgłaszającymi pretensję do reprezentowania wolnomularstwa, a które to stowarzyszenia przyjmują w swe szeregi ciała nie spełniające wymogów zasad, na których Wielka Loża [Anglii / Irlandii / Szkocji] została założona. Wielka Loża nie zgłasza żadnych tego rodzaju pretensji, ani też żadne tego rodzaju stowarzyszenie nie będzie reprezentować jej poglądów.
 

11. There is no secret with regard to any of the basic principles of Freemasonry, some of which have been stated above. The Grand Lodge will always consider the recognition of those Grand Lodges which profess and practise and can show that they have consistently professed and practised, those established and unaltered principles, but in no circumstances will it enter into discussion with a view to any new or varied interpretation of them. They must be accepted and practised wholeheartedly and in their entirety by those who desire to be recognised as Freemasons by [the United Grand Lodge of England / The Grand Lodge of Ireland / The Grand Lodge of Scotland].
 

 

11. Żadna z podstawowych zasad wolnomularstwa nie jest objęta tajemnicą. Niektóre z nich zostały wyłożone powyżej. Wielka Loża będzie zawsze skłonna rozważyć uznanie tych Wielkich Lóż, które wyznają i praktykują, a także są w stanie pokazać, że niezmiennie wyznawały i praktykowały owe ustanowione zasady w ich oryginalnej postaci, lecz pod żadnym pozorem nie zasiądzie do dyskusji mającej prowadzić do jakiejkolwiek nowej lub odmiennej ich interpretacji. Muszą one być przyjęte i praktykowane z pełnym zaangażowaniem, w pełni ich znaczenia przez tych, którzy pragną zostać uznani za wolnomularzy przez [Zjednoczoną Wielką Lożę Anglii / Wielką Lożę Irlandii / Wielką Lożę Szkocji].
 

 

Copyright © by Maciej B. Stępień 2005
www.maciejbstepien.com