"Wolnomularstwo. Podejście do życia"

 

Freemasonry: An Approach To Life, styczeń 1999

Oświadczenie opublikowane w styczniu 1999 r. przez Wielką Zjednoczoną Lożę Anglii. Jest formą oficjalnej autoprezentacji wolnomularstwa interpretowanego przez tę obediencję. Wskazuje na podstawowe, praktyczne implikacje przestrzegania jej landmarków, zasad regularności i przepisów konstytucji.

data publikacji: 17 stycznia 2005 r.
ostatnia aktualizacja: 23 marca 2011 r.

 

[prezentacja wstępna:]
 

 

[prezentacja wstępna:]
 

Freemasonry under the United Grand Lodge of England is the UK's largest, secular fraternal and charitable Organisation. It has over 300,000 members working in nearly 8,000 lodges throughout England and Wales and 30,000 more members overseas.
 

 

Wolnomularstwo w ramach Zjednoczonej Wielkiej Loży Anglii jest największą w Zjednoczonym Królestwie organizacją świecką i dobroczynną. Liczy ponad 300 tysięcy członków pracujących w prawie 8 tysiącach lóż na terenie Anglii i Walii oraz 30 tysięcy członków poza granicami kraju.
 

What is Freemasonry?
 

 

Czym jest wolnomularstwo?
 

Freemasonry teaches moral lessons and self-knowledge through participation in a progression of allegorical two-part plays, which are learnt by heart and performed within each lodge.
 

 

Wolnomularstwo udziela pouczeń moralnych i uczy samopoznania przez uczestnictwo w ciągu alegorycznych przedstawień, w których występują dwie zaangażowane strony. Treści tych przedstawień ich uczestnicy uczą się na pamięć i odgrywają je w każdej z lóż.
 

Freemasonry offers its members an approach to life which seeks to reinforce thoughtfulness for others, kindness in the community, honesty in business, courtesy in society and fairness in all things. Members are urged to regard the interests of the family as paramount but importantly Freemasonry also teaches and practises concern for people, care for the less fortunate and help for those in need.
 

 

Wolnomularstwo oferuje swoim członkom podejście do życia, które stara się wzmocnić wrażliwość na innych, grzeczność i uprzejmość wobec członków lokalnej wspólnoty, uczciwość w interesach, okazywanie dobrych manier w społeczeństwie oraz rzetelność we wszystkim. Jego członkowie są usilnie nakłaniani do przedkładania dobra swoich rodzin ponad wszystko. Lecz, co ważne, wolnomularstwo uczy również, i działa, na rzecz troski o innych, opieki nad gorzej sytuowanymi i pomocy ludziom w potrzebie.
 

Why do people join and remain members?
 

 

Dlaczego ludzie wstępują do wolnomularstwa i w nim pozostają?
 

People became Freemasons for a variety of reasons, some as the result of family tradition, others upon the introduction of a friend or out of a curiosity to know what it is all about.
 

 

Ludzie zostają wolnomularzami z wielu różnych powodów, niektórzy w związku z rodzinną tradycją, inni są zapraszani przez przyjaciół lub, kierowani ciekawością, chcą się dowiedzieć, o co w wolnomularstwie chodzi.
 

Those who become active members and who grow in Freemasonry do so principally because they enjoy it. They enjoy the challenges and fellowship that Freemasonry offers. There is more to it, however, than just enjoyment.
 

 

Ci, którzy zostają czynnymi członkami i dojrzewają w wolnomularstwie, robią to przede wszystkim dlatego, że to lubią i sprawia im to radość. Lubią wyzwania i więzi przyjaźni, które zapewnia wolnomularstwo. Nie sprowadza się jednak ono tylko do radosnych przeżyć.
 

Participation in the dramatic presentation of moral lessons and in the working of a lodge provides a member with a unique opportunity to learn more about himself and encourages him to live in such a way that he will always be in search of becoming a better man, not better than someone else but better than he himself would otherwise be and therefore an exemplary member of society.
 

 

Uczestnictwo w udramatyzowanych przedstawieniach lekcji moralnych oraz w pracach loży zapewnia członkowi masonerii jedyną w swoim rodzaju okazję do nauczenia się czegoś o sobie samym i zachęca go do prowadzenia życia w taki sposób, by nieprzerwanie dążył do bycia lepszym człowiekiem. Nie: lepszym od kogoś innego, ale lepszym niż on sam by był bez tego wysiłku, a przez to - do bycia wzorowym członkiem społeczeństwa.
 

Each Freemason is required to learn and show humility through initiation. Then, by progression through a series of degrees he gains insight into increasingly complex moral and philosophical concepts, and accepts a variety of challenges and responsibilities which are both stimulating and rewarding. The structure and working of the lodge and the sequence of ceremonial events, which are usually followed by social gatherings, offer members a framework for companionship, teamwork, character development and enjoyment of shared experiences.
 

 

Każdy wolnomularz zobowiązany jest uczyć się i okazywać pokorę w trakcie inicjacji. Następnie, postępując naprzód w ciągu stopni, zdobywa on wgląd w coraz bardziej złożone idee moralne i filozoficzne, podejmując przy tym rozmaite wyzwania i obowiązki, które same w sobie stanowią rodzaj nagrody i zachęty zarazem. Struktura i działalność loży oraz sekwencja obrzędowych wydarzeń, kończonych zwykle towarzyskimi spotkaniami, zapewniają członkom masonerii przestrzeń i ramy dla koleżeństwa, pracy zespołowej, rozwoju osobowości i radosnego przeżywania wspólnie dzielonych doświadczeń.
 

What Promises do Freemasons take?
 

 

Do czego zobowiązują się wolnomularze?
 

New members make solemn promises concerning their conduct in the lodge and in society. These promises are similar to those taken in court or upon entering the armed services or many other organisations. Each member also promises to keep confidential the traditional methods of proving he is a Freemason which he would use when visiting a lodge where he is not known.
 

 

Nowi członkowie składają uroczyste przyrzeczenia co do swojego zachowania w loży i w społeczeństwie. Przyrzeczenia te są analogiczne do przysiąg składanych w sądach, w wojsku i policji oraz w wielu innych organizacjach. Każdy z członków przyrzeka także by zachować w dyskrecji tradycyjne sposoby dowodzenia, że jest wolnomularzem, których będzie używał odwiedzając loże, w których nie jest znany.
 

The much publicised 'traditional penalties' for failure to observe these undertakings were removed from the promises in 1986. They were always symbolic not literal and refer only to the pain any decent man should feel at the thought of violating his word.
 

 

Wielokrotnie opisywane "tradycyjne kary" za niedotrzymanie tych obietnic zostały usunięte z tekstów przyrzeczeń w 1986 r. Miały zawsze charakter symboliczny, nie dosłowny, i odnosiły się jedynie do bólu, który każdy prawy człowiek powinien odczuwać na myśl o tym, że złamał raz dane słowo.
 

Members also undertake not to make use of their membership for personal gain or advancement; failure to observe this principle or otherwise to fall below the standards expected of a Freemason can lead to expulsion.
 

 

Członkowie zobowiązują się także do tego, by nie wykorzystywać swojego członkostwa dla osobistych korzyści i awansów. Złamanie tej zasady lub jakieś inne zachowanie poniżej norm wyznaczonych wolnomularzom może prowadzić do wydalenia.
 

Who can join?
 

 

Kto może wstąpić?
 

Membership is open to men of all faiths who are law-abiding, of good character and who acknowledge a belief in God. Freemasonry is a multi-racial and multi-cultural organisation. It has attracted men of goodwill from all sectors of the community into membership. There are similar Masonic organisations for women.
 

 

Członkostwo jest dostępne dla mężczyzn wszelkiego wyznania, o ile postępują w zgodzie z prawem, mają dobre usposobienie i uznają jakiś rodzaj wiary w Boga. Wolnomularstwo jest wielorasową i wielokulturową organizacją. Przyciąga mężczyzn dobrej woli z wszystkich kręgów społecznych. Istnieją podobne mu masońskie organizacje dla kobiet.
 

Is Freemasonry a religion?
 

 

Czy wolnomularstwo jest religią?
 

Freemasonry is not a religion. It has no theology and does not teach any route to salvation. A belief in God, however, is an essential requirement for membership and Freemasonry encourages its members to be active in their own religions as well as in society at large.
 

 

Wolnomularstwo nie jest religią. Nie ma teologii i nie naucza drogi do zbawienia. Jakiś rodzaj wiary w Boga jest jednak kluczowym wymogiem członkostwa i wolnomularstwo zachęca swoich członków, by czynnie wyznawali swoje religie, udzielając się również społecznie.
 

Although every lodge meeting is opened and closed with a prayer and its ceremonies reflect the essential truths and moral teachings common to many of the world's great religions, no discussion of religion is permitted in lodge meetings.
 

 

Choć każde spotkanie loży otwiera i zamyka modlitwa, a obrzędy ukazują istotne prawdy i nauki moralne wspólne dla wielu wielkich religii światowych, żadna dyskusja na tematy religijne nie jest dozwolona w czasie spotkań loży.
 

Is Freemasonry a secret society?
 

 

Czy wolnomularstwo jest tajnym stowarzyszeniem?
 

Freemasonry is not a secret society, but lodge meetings, like meetings of many other social and professional associations, are private occasions open only to members.
 

 

Wolnomularstwo nie jest tajnym stowarzyszeniem, lecz spotkania loży, tak jak spotkania wielu innych stowarzyszeń społecznych i zawodowych, są wydarzeniami prywatnymi, w których uczestniczyć mogą tylko członkowie.
 

Freemasons are encouraged to speak openly about their membership, while remembering that they undertake not to use it for their own or anyone else's advancement. As members are sometimes the subject of discrimination which may adversely affect their employment or other aspects of their lives, some Freemasons are understandably reticent about discussing their membership. In common with many other national organisations, Grand Lodge neither maintains nor publishes a list of members and will not disclose names or member's details without their permission.
 

 

Wolnomularze są zachęcani, by mówić otwarcie o swoim członkostwie, pamiętając jednak o tym, że przyrzekali nie używać go dla własnego lub czyjegoś awansu. Ponieważ członkowie lóż spotykają się czasem z dyskryminacją, która może mieć negatywny wpływ na ich zatrudnienie lub inne aspekty ich życia, niektórzy z nich są w zrozumiały sposób niechętni mówieniu o swojej przynależności. Podobnie jak wiele innych organizacji o zasięgu krajowym, Wielka Loża nie utrzymuje ani nie publikuje listy członków i nie będzie ujawniać nazwisk czy danych osobowych swoich członków bez ich zgody.
 

In circumstances where a conflict of interest might arise or be perceived to exist or when Freemasonry becomes an issue, a Freemason must declare an interest.
 

 

W sytuacjach, w których może powstać konflikt interesów, lub w których postrzegany on będzie jako zaistniały, albo gdy samo wolnomularstwo stawiane jest jako problem, wolnomularz musi oświadczyć, co wybiera.
 

The rules and aims of Freemasonry are available to the public. The Masonic Year Book, also available to the public, contains the names of all national office-holders and lists of all lodges with details of their meeting dates and places.
 

 

Zasady i cele wolnomularstwa są ogólnie dostępne. Rocznik Masoński, także ogólnie dostępny, zawiera nazwiska wszsytkich urzędników na szczeblu krajowym i wymienia wszystkie loże, ze szczegółami dotyczącymi dat i miejsc ich spotkań.
 

The meeting places and halls used by Freemasons are readily identifiable, are listed in telephone directories and in many areas are used by the local community for activities other than Freemasonry. Freemasons' Hall in London is open to the public and 'open days' are held in many provincial centres.
 

 

Miejsca spotkań i budynki użytkowane przez wolnomularzy są łatwe do zidentyfikowania, wpisane są do książek telefonicznych, a w wielu regionach są używane przez społeczność lokalną do różnych, nie-masońskich celów. Freemasons' Hall w Londynie jest otwarty dla publiczności, a "dni otwarte" są organizowane w wielu centrach prowincjonalnych.
 

The rituals and ceremonies used by Freemasons to pass on the principles of Freemasonry to new members were first revealed publicly in 1723. They include the traditional forms of recognition used by Freemasons essentially to prove their identity and qualifications when entering a Masonic meeting. These include handshakes which have been much written about and can scarcely be regarded as truly secret today; for medieval Freemasons, they were the equivalent of a 'pin number' restricting access only to qualified members.
 

 

Rytuały i obrzędy, którymi posługują się wolnomularze przy przekazywaniu zasad wolnomularstwa nowym członkom zostały po raz pierwszy ujawnione publicznie w 1723 r. Zawierają one tradycyjne formy rozpoznawania się, stosowane przez wolnomularzy wyłącznie po to, by udowodnić swoją przynależność i kwalifikacje przy wstępie na masońskie spotkania. Należą do nich uściski dłoni, o których wiele pisano i ciężko byłoby je dzisiaj uznać za faktyczną tajemnicę. Dla wolnych mularzy średniowiecza były one odpowiednikiem "numneru PIN", rezerwującego dostęp tylko dla uprawnionych członków.
 

Many thousands of books have been written on the subject of Freemasonry and are readily available to the general public. Freemasonry offers spokesmen and briefings for the media and provides talks to interested groups on request. Freemasons are proud of their heritage and happy to share it.
 

 

O wolnomularstwie napisano wiele tysięcy książek i są one ogólnie dostępne. Wolnomularstwo posiada swoich rzeczników i organizuje konferencje prasowe. Zainteresowanym grupom zapewnia też spotkania dyskusyjne na żądanie. Wolnomularze są dumni ze swojego dziedzictwa i z przyjemnością się nim dzielą.
 

Is Freemasonry involved in politics?
 

 

Czy wolnomularstwo angażuje się w politykę?
 

Freemasonry is definitely not a political organisation, it has no political agenda, and discussion of politics is not permitted at lodge meetings.
 

 

Wolnomularstwo nie jest w żadnym wypadku organizacją polityczną. Nie ma politycznych celów, a dyskusja na temat polityki nie jest dozwolona w czasie spotkań lożowych.
 

Freemasonry naturally tends to attract those with a concern for people and a sense of social responsibility and purpose. There are members, therefore, who are involved in politics at local, national and international level. Equally there are members who take an active interest in non-Masonic charitable organisations and other community groups.
 

 

Wolnomularstwo w sposób naturalny przyciąga tych, którzy wykazują się troską o innych, mają poczucie społecznej odpowiedzialności i celu. Są w nim zatem i ludzie, którzy są zaangażowani politycznie na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Są również i tacy, którzy działają na rzecz nie-masońskich organizacji charytatywnych i innych wspólnot.
 

Is Freemasonry involved in the community?
 

 

Czy wolnomularstwo angażuje się w sprawy społeczne?
 

From its earliest days, Freemasonry has been involved in charitable activities, and since its inception it has provided support for many widows and orphans of Freemasons as well as others within the community.
 

 

Od pierwszych dni swojego istnienia wolnomularstwo zajmowało się działalnością dobroczynną, a odkąd powstało, wielokrotnie zapewniło wsparcie wdowom i sierotom po zmarłych wolnomularzach. Podobnie pomagało także innym członkom lokalnych społeczności.
 

All monies raised for charity are drawn from amongst Freemasons, their families and friends, while grants and donations are made to Masonic and non-Masonic charities alike.
 

 

Wszystkie środki zbierane na cele dobroczynne przekazywane są przez wolnomularzy, ich rodziny i przyjaciół, natomiast granty i donacje przekazywane są zarówno masońskim jak i nie-masońskim organicacjom charytatywnym.
 

Over the past five years alone Freemasonry has raised more than £75m for a wide range of charitable purposes including those involved in medical research, community care, education and work with young people.
 

 

Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat wolnomularstwo zebrało ponad 75 milionów funtów na szeroki zakres celów dobroczynnych, do których należą między innymi badania medyczne, projekty socjalne, edukacja i praca z młodzieżą.
 

Freemasonry has an enviable record of providing regular and consistent financial support to individual charities over long periods while at the same time making thousands of grants to local charities, appeals and projects throughout England and Wales each year. For the future, opportunities to obtain or provide matched funding are periodically examined with a view to enhancing the impact of the support Freemasonry can give to specific projects. The personal generosity of Freemasons and the collective fundraising efforts of almost 8,000 lodges, however, will continue to determine the contribution Freemasonry makes within the community.
 

 

Wolnomularstwo jest w stanie udokumentować godny pozazdroszczenia dorobek stałego i regularnego wsparcia finansowego okazywanego pojedynczym organizacjom chartytatywnym w długich okresach czasu, rozdając jednocześnie co roku tysiące grantów organizacjom lokalnym, apelom o pomoc i projektom na terenie Anglii i Walii. Z myślą o przyszłości okresowo dokonywane są przeglądy możliwości uzyskania lub zapewnienia odpowiedniego finansowania po to, by lepiej i sprawniej adresowane było wsparcie, jakiego wolnomularstwo może udzielić konkretnym projektom. Nadal jednak osobista hojność wolnomularzy i zbiorowy wysiłek blisko 8 tysięcy lóż będzie w decydujący sposób określał wkład, jaki wolnomularstwo wnosi do społeczności, wewnątrz której żyje.
 

[adres i telefony kontaktowe:]

The Grand Secretary
The United Grand Lodge of England
Freemasons' Hall
60 Great Queen Street
London WC2B 5AZ
United Kingdom

Tel:  0207 831 9811 (UK)       +44 207 831 9811
Fax: 0207 831 5719 (UK)       +44 207 831 5719

 


 

 

Copyright © by Maciej B. Stępień 2005
www.maciejbstepien.com