Podstawowe zasady uznawania Wielkich Lóż
przez Wielką Zjednoczoną Lożę Anglii

 

Basic Principles For Grand Lodge Recognition, 1989

Nowa wersja zasad opublikowanych w 1929 r. i uzupełnionych w 1938 r. o wytyczne zawarte w "Aims and Relationships of the Craft".

data publikacji: 17 stycznia 2005 r.

 

Freemasonry is practised under many independent Grand Lodges with principles or standards similar to those set by the United Grand Lodge of England throughout its history.
 

 

Wolnomularstwo jest praktykowane w ramach wielu niezależnych Wielkich Lóż, których zasady lub normy są podobne do tych, które ustala Zjednoczona Wielka Loża Anglii.
 

STANDARDS
 

 

NORMY
 

To be recognised as regular by the United Grand Lodge of England, a Grand Lodge must meet the following standards:
 

 

Aby zostać uznaną za regularną przez Zjednoczoną Wielką Lożę Anglii, Wielka Loża musi odpowiadać następującym normom:
 

– It must have been lawfully established by a regular Grand Lodge or by three or more private Lodges, each warranted by a regular Grand Lodge.
 

 

– Musi być utworzona w zgodzie z prawem przez jedną z regularnych Wielkich Lóż, lub przez co najmniej trzy loże, z których każda otrzymała dokumenty założycielskie od jakiejś regularnej Wielkiej Loży.
 

– It must be truly independent and selfgoverning, with undisputed authority over Craft - or basic - Freemasonry (i. e. the symbolic degrees of Entered Apprentice, Fellow Craft and Master Mason) within its jurisdiction, and not subject in any other way to or sharing power with any other Masonic body.
 

 

– Musi być prawidziwie niezależna i samorządna, z niekwestionowaną władzą nad stopniami symbolicznymi - lub podstawowymi - wolnomularstwa (tzn. stopniami ucznia, czeladnika i mistrza) w ramach swojej jurysdykcji. Nie może też w żaden sposób podlegać lub dzielić władzy z żadnym ciałem masońskim.
 

– Freemasons under its jurisdiction must be men, and its Lodges must have no Masonic contact with Lodges which admit women to membership.
 

 

– Wolnomularze będący w jej jurysdykcji muszą być mężczyznami, a jej loże nie mogą utrzymywać żadnych masońskich kontaktów z lożami, które dopuszczają do członkostwa kobiety.
 

– Freemasons under its jurisdiction must believe in a Supreme Being.
 

 

– Wolnomularze w ramach jej jurysdykcji muszą wierzyć w jakiś Najwyższy Byt.
 

– All Freemasons under its jurisdiction must take their Obligations on or in full view of the Volume of the Sacred Law (i. e. the Bible) or the book held sacred by the man concerned.
 

 

– Wszyscy wolnomularze w ramach jej jurysdykcji muszą składać swą przysięgę na, lub ze wzrokiem skierowanym na, Księgę Świętego Prawa (tzn. Biblię) lub księgę uważaną za świętą przez daną osobę.
 

– The three Great Lights of Freemasonry (i.e. the Volume of the Sacred Law, the Square and the Compasses) must be on display when the Grand Lodge or its Subordinate Lodges are open.
 

 

– Trzy Wielkie Światła wolnomularstwa (a mianowicie: Księga Świętego Prawa, Kątownica i Cyrkiel) muszą być zawsze wystawione gdy Wielka Loża lub podległe jej loże są otwarte.
 

– The discussion of religion and politics within its Lodges must be prohibiled.
 

 

– Omawianie tematów religijnych i politycznych w jej lożach musi być zabronione.
 

– It must adhere to the established principles and tenets (the 'Antient Landmarks') and customs of the Craft, and insist on their being observed within its Lodges.
 

 

– Musi przestrzegać ustanowionych zasad i prawideł ("Dawnych Landmarków") i zwyczajów wolnomularstwa symbolicznego, oraz wymagać ich zachowywania w swoich lożach.
 

IRREGULAR OR UNRECOGNISED GRAND LODGES
 

 

NIEREGULARNE LUB NIE UZNANE WIELKIE LOŻE
 

There are some self-styled Masonic bodies which do not meet these standards, e. g. which do not require a belief in a Supreme Being, or which allow or encourage their members to participate as such in political matters. These bodies are not recognised by the Grand Lodge of England as being Masonically regular, and Masonic contact with them is forbidden.
 

 

Istnieje kilka samozwańczych ciał masońskich, które nie spełniają tych norm, np. nie wymagają osobistego przekonania co do istnienia jakiegoś Najwyższego Bytu, albo pozwalają swoim członkom, czy też zachęcają ich, by jako masoni angażowali się w sprawy polityki. Te ciała nie są uznawane przez Zjednoczoną Wielką Lożę Anglii za regularne pod względem wolnomularskim i masońskie kontakty z nimi są zabronione.
 

 

Copyright © by Maciej B. Stępień 2005
www.maciejbstepien.com