Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

Deklaracja
XVIII Międzynarodowej Konferencji
Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego

przyjęta i ogłoszona w Genewie
7 maja 2005 r.

 

Dokument ogłoszony w 130 rocznicę Deklaracji wydanej w Lozannie, na pierwszej Międzynarodowej Konferencji Rad Najwyższych RSDiU. Odbyło się dotąd 16 takich konferencji, a ostatnia, szesnasta obradowała w dniach 22-27 maja 2000 r. w Rio de Janeiro.

Konferencje ogłoszone jako 17 (Nowy Jork 2003) i 18 z kolei (Genewa 2005) zorganizowane zostały przez Rady Najwyższe utrzymujące wzajemne stosunki po 1966 r., gdy doszło do podziału w łonie RSDiU we Francji i wyłoniła się grupa Rad Najwyższych administrujących RSDiU w ramach obediencji tzw. masonerii liberalnej. Deklaracja poniższa jest dziełem tego właśnie środowiska i przedstawia jego profil ideowy.

Regularne Rady Najwyższe, w liczbie kilkudziesięciu, w tym i Polska Rada Najwyższa, a także regularna Francuska Rada Najwyższa, odtworzona w 1986 r., spotykają się na regionalnych zjazdach i Konferencjach Wielkich Komandorów na poszczególnych kontynentach. W Europie są to spotkania doroczne.

data publikacji: 2 października 2005 r.

 

 

Déclaration de Genève

 
 

 

Deklaracja genewska

 
 

Les juridictions des hauts grades Écossais réunies à Genève du 5 au 8 mai 2005 dans le cadre de leur XVIIIème Rencontre Écossaise Internationale, considèrent le moment venu de marquer une nouvelle étape après la déclaration faite à Lausanne voici cent trente ans dans un contexte maçonnique international différent. Elles se réfèrent néanmoins à ce texte fondateur, car il permet d'affirmer notamment la pérennité et l'universalité des principes maçonniques.
 

 

Jurysdykcje wysokich stopni szkockich zebrane w Genewie, w dniach od 5 do 8 maja 2005 r., w ramach XVIII Międzynarodowego Zjazdu Szkockiego uznały, że nadeszła chwila, by rozpocząć nowy etapo po 130-letnim okresie funkcjonowania deklaracji przyjętej w Lozannie w zróżnicowanym kontekście międzynarodowego wolnomularstwa. Trwają one jednakowoż w łączności z tym tekstem źródłowym, gdyż potwierdza on w szczególny sposób wiecznotrwałość i powszechny charakter zasad wolnomularskich.
 

En 1875, le monde était dominé par l'Europe. Le XIX° siècle était par ailleurs marqué par le triomphe des nationalités et l'apogée d'États Nations enclos dans des frontières jalousement protégées. Dans un même temps, les idées des Lumières d'universalisme, d'humanisme et de progrès s'étaient propagées sur le continent entraînant dans certains pays une opposition à la modernité sociale, politique et religieuse.
 

 

W 1875 r. świat był zdominowany przez Europę. Wiek XIX był w dodatku czasem tryumfu nacjonalizmów i apogeum państw narodowych, zamkniętych w swoich zazdrośnie strzeżonych granicach. W tamtych czasach propagowanie w Europie oświeceniowych idei uniwersalizmu, humanizmu i postępu wywoływało w niektórych krajach sprzeciw wobec nowoczesności w sferze społecznej, politycznej i religijnej.
 

En ce début de XXIème siècle, le monde a changé. Il semble dépourvu de sens, c'est-à-dire de signification intellectuelle et d'orientation morale. Les cloisonnements qu'étaient les frontières nationales ont largement cédé la place à de nouveaux ensembles régionaux et à une mondialisation économique trop souvent génératrice d'inégalités et non d'un universalisme respectueux de l'Homme et de son environnement.
 

 

Teraz, na początku XXI stulecia, świat się zmienił. Wydaje się być pozbawiony kierunku, to znaczy: intelektualnej jasności i orientacji moralnej. Rozgraniczenia tworzone przez granice państw w większości ustąpiły miejsca nowym związkom regionalnym oraz pewnej globalizacji ekonomicznej, która zbyt często wprowadza nierówności zamiast uniwersalizmu odnoszącego się z szacunkiem do człowieka i jego środowiska.
 

Le doute, voire le soupçon, ont remplacé l'espoir en un avenir meilleur. La tyrannie d'un immédiat omniprésent nous prive du recul nécessaire pour connaître le passé et envisager l'avenir. La résurgence des cléricalismes, des intégrismes et des fanatismes est porteuse d'incompréhension et de violence.
 

 

Wątpliwość, czy wręcz podejrzliwość, zastąpiła nadzieję na lepszą przyszłość. Tyrania wszechobecnej teraźniejszości pozbawiła nas zdrowego dystansu, który jest potrzebny, by zrozumieć przeszłość i zaplanować przyszłość. Odrodzenie się klerykalizmów, integryzmów i fanatyzmów wydaje owoce niezrozumienia i przemocy.
 

Francs-maçons, devons-nous pour autant renoncer aux acquis et aux espaces conquis par nos aînés, aux combats d'aujourd-hui et aux espérances de demain - Ce serait une profonde erreur. Aussi est-il apparu souhaitable aux juridictions signataires de la présente déclaration d'élaborer un texte fondateur, témoin d'une époque nouvelle et qui ait valeur de référence pour une action commune et future.
 

 

Wolnomularze, czy wolno nam aż tak rezygnować ze zdobyczy i obszarów opanowanych przez naszych poprzedników? Z walki dzisiejszej i nadziei jutra? To byłby wielki błąd. Jest więc pragnieniem jurysdykcji-sygnatariuszy obecnej deklaracji przygotowanie tekstu źródłowego-świadka nowej epoki, który stanie się punktem odniesienia dla wspólnych, przyszłych działań.
 

______________________
 

 

______________________
 

1. Les Juridictions des Hauts Grades Écossais, siégeant ce jour, 7 mai 6005 au Zénith de Genève, réaffirment solennellement et avec force leur pleine et entière adhésion aux principes fondamentaux de l'Ordre. Après avoir délibéré de leur vocation contemporaine, de leur caractère spécifique et du contexte dans lequel elles pratiquent la progression initiatique, deux siècles après la création du rite dans la lignée de la Franc-maçonnerie Universelle, elles mettent l'accent sur le respect de la dignité humaine, l'accueil en son sein de tout Maçon à la probité reconnue, sans discrimination, ni distinction de caractère ethnique, politique, philosophique ou religieux.
 

 

1. Jursydykcje wysokich stopni zebrane dziś, dnia 7 maja 6005 r. w zenicie Genewy, jeszcze raz, uroczyście i z mocą, potwierdzają swoje pełne i całkowite poparcie dla fundamentalnych zasad Zakonu. Po rozważeniu swojego współczesnego powołania, własnego, szczególnego charakteru i kontekstu, w którym praktykują drogę inicjacji, w dwa stulecia od stworzenia rytu w łonie tradycji wolnomularstwa powszechnego, podkreślają one poszanowanie ludzkiej godności oraz gotowość do przyjęcia w swe szeregi każdego masona o sprawdzonej wiarygodności, bez względu na różnice etniczne, polityczne, filozoficzne czy religijne.
 

2. Leur tradition est fondée sur une méthode maçonnique qui passe par un symbolisme, enseigné et vécu, non imposé mais suggéré. Ce symbolisme constitue le langage commun autorisant une réflexion sur le devenir humain. Celle-ci dépassant les cloisonnements, les barrières idéologiques, les postulats doctrinaux, se situe dans une perspective illimitée de recherche.
 

 

2. Ich tradycja oparta jest na masońskiej metodzie, która korzysta z symboliki, nauczanej i praktykowanej w życiu, nie naurzucanej jendak, lecz sugerowanej. Ta symbolika tworzy wspólny język uprawniający do refleksji nad ludzką przyszłością. Symbolika ta, przekraczając podziały, bariery ideologiczne i postulaty doktrynalne, otwiera nieograniczone pole poszukiwań.
 

3. Le Rite Écossais Ancien et Accepté est le plus largement utilisé dans le monde. Il est un courant initiatique, traditionnel et universel qui comporte trente hauts grades. Il est fondé sur la fraternité, la justice et l'esprit de chevalerie.
 

 

3. Ryt Szkocki Dawny i Uznany jest najbardziej rozpowszechnionym na świecie obrządkiem masońskim. Jest to tradycyjny, powszechny nurt inicjacyjny, obejmujący trzydzieści wysokich stopni. Oparty jest na braterstwie, sprawiedliwości i duchu rycerskim.
 

4. Le Rite est administré par des juridictions souveraines et indépendantes qui exercent leur compétence sur les grades postérieurs à celui initiatique symbolique de maître maçon. Par sa pratique, le rite contribue aussi à créer des liens entre les différentes cultures et civilisations.
 

 

4. Ryt administrowany jest przez suwerenne i niezależne jurysdykcje mające zwierzchność nad stopniami kolejno następującymi po symbolicznym stopniu inicjacyjnym mistrza. Dzięki swej praktyce ryt wnosi również swój wkład w tworzenie więzi między kulturami i cywilizacjami.
 

5. Le Rite ajoute à sa dimension internationale, l'universalisme de ses principes fondés sur un humanisme soucieux de placer l'être humain au centre de ses réflexions et de ses actions.
 

 

5. Do swojego wymiaru międzynarodowego rytu dodaje uniwersalizm własnych, opartych na humanizmie zasad, z troską dbając o to, by uczynić z istoty ludzkiej centrum swoich refleksji i działań.
 

6. Le Rite, refusant tout dogme ou idéologie contraignants, affirme la nécessité de la liberté de conscience, seule capable de développer une libre spiritualité accessible par une constante recherche de la vérité.
 

 

6. Ryt, odzucając wszelkie dogmaty i ciasne ideologie, potwierdza potrzebę woności sumienia, która jedna tylko zdolna jest rozwinąć wyzwoloną duchowość, otwartę na nieustanne poszukiwanie prawdy.
 

7. Le Rite ambitionne par son principe de perfectionnement progressif du maçon, un travail de recherche sur soi-même, par la méthode initiatique, auquel s'ajoute la volonté d'oeuvrer sans relâche au bonheur de l'humanité et de réaliser son émancipation intellectuelle et morale.
 

 

7. Ryt, kierując się własną zasadą ciągłego doskonalenia się masona, która jest pracą nad poznaniem samego siebie dzięki metodzie wolnomularskiej, dodaje do niej także gotowość do pracy bez wytchnienia na rzecz dobra ludzkości i doprowadzenia jej do intelektualnego i moralnego wyzwolenia.
 

(Suivent les signatures des 20 juridictions présentes à Genève à la XVIII° R.E.I.)
 

 

(Następują podpisy 20 jurysdykcji obecnych w Genewie na XVIII Międzynarodowym Zjeździe Szkockim.)
 

 

Copyright © by Maciej B. Stępień 2005
www.maciejbstepien.com