Landmarki Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii

 

The Antient Charges And Regulations of the United Grand Lodge of England
Which every Master Elect must submit to, and promise to support,
as Masters have done in all ages.

 

Tekst tradycyjny, bez daty powstania, uzupełniający w lokalnym wymiarze, tj. w ramach jurysdykcji Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii, przestrzegane zasady regularności i przepisy konstytucji.

data publikacji: 17 stycznia 2005 r.

 

1. You agree to be a good Man and true, and strictly to obey the moral law.
 

 

1. Zgadzasz się być prawym i dobrym człowiekiem, całkowicie posłusznym moralnemu prawu.
 

2. You are to be a peaceable Subject, and cheerfully to conform to the laws of the country in which you reside.
 

 

2. Masz być spokojnym poddanym i z pogodą ducha podporządkowywać się prawom kraju, w którym przebywasz.
 

3. You promise not to be concerned in plots or Conspiracies against Government, but patiently to submit to the decisions of the Supreme Legislature.
 

 

3. Przyrzekasz nie włączać się w plany i spiski przeciwko rządom, lecz cierpliwie poddawać się decyzjom najwyższej władzy ustawodawczej.
 

4. You agree to pay proper respect to the Civil Magistrate, to work diligently, live creditably, and act honourably by all Men.
 

 

4. Zgadzasz się okazywać należny szacunek władzom cywilnym, pracować pilnie, żyć tak, by zdobywać zasługi i postępować honorowo wobec wszystkich ludzi.
 

5. You agree to hold in veneration the original Rulers and Patrons of the Order of Free-Masonry, and their regular Successors, supreme and subordinate, according to their Stations; and to submit to the Awards and Resolutions of your Brethren in general Lodge convened, in every case consistent with the Constitutions of the Order.
 

 

5. Zgadzasz się mieć we czci pierwszych rządców i patronów Zakonu Wolnomularskiego, oraz ich prawowitych następców, zarówno tych najwyższych jaki i podległych im urzędem, zgodzie z ich pozycją, a także podporządkować się nadaniom i postanowieniom twoich braci zbierających się na zwykłych spotkaniach loży - zawsze, gdy zgodne są z konsytucjami Zakonu.
 

6. You agree to avoid private piques and quarrels and to guard against intemperance and excess.
 

 

6. Zgadzasz się unikać osobistych uraz i waśni, oraz strzec się braku powściągliwości i ekscesów.
 

7. You agree to be cautious in your carriage and behaviour, courteous to your Brethren, and faithful to your Lodge.
 

 

7. Zgadzasz się być ostrożnym w prowadzeniu się i manierach, uprzejmym wobec braci i wiernym swojej loży.
 

8. You promise to respect genuine and true Brethren, and to discountenance Imposters and all Dissenters from the original Plan of Free-Masonry.
 

 

8. Przyrzekasz traktować z szacunkiem prawdziwych braci i zniechęcać wszystkich samozwańców i odstępców od pierwotnego projektu wolnomularstwa.
 

9. You agree to promote the general good of Society, to cultivate the Social Virtues, and to propagate the knowledge of the Mystic Art as far as your influence and ability can extend.
 

 

9. Zgadzasz się wspierać dobro ogólne społeczeństwa, rozwijać cnoty społeczne i rozpowszechniać wiedzę o Mistycznej Sztuce wszędzie tam, gdzie twoje wpływy i zdolności mogą sięgnąć.
 

10. You promise to pay homage to the Grand Master for the time being, and to his Officers, when duly installed, and strictly to conform to every Edict of the Grand Lodge.
 

 

10. Przyrzekasz składać hołd urzędującemu Wielkiemu Mistrzowi, oraz jego oficerom, po ich należytej instalacji, a także ściśle przestrzegać każdego edyktu Wielkiej Loży.
 

11. You admit that it is not in the power of any Man or Body of Men to make innovation in the Body of Masonry.
 

 

11. Przyznajesz, że nie leżyw gestii żadnego człowieka ani grupy ludzi wprowadzanie innowacji w ciele wolnomularstwa.
 

12. You promise a regular attendance on the Communications and Committees of the Grand Lodge, upon receiving proper notice thereof, and to pay attention to all the duties of Free-Masonry upon proper and convenient occasions.
 

 

12. Przyrzekasz regularnie uczestniczyć w zebraniach informacyjnych i posiedzeniach komitetów Wielkiej Loży, po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia o nich, oraz z uwagą wypełniać wszystkie obowiązki wolnomularskie, gdy masz ku temu odpowiednią i sprzyjającą sposobność.
 

13. You admit that no new Lodge can be formed without the permission of the Grand Master or his Deputy, and that no countenance ought to be given to any irregular Lodge, or to any person initiated therein; and that no public processions of Masons clothed with the Badges of the Order can take place without the special Licence of the Grand Master or his Deputy.
 

 

13. Przyznajesz, że żadna nowa loża nie może być utworzona bez zgody Wielkiego Mistrza lub jego zastępcy, oraz że nie może być wsparcia dla jakiekolwiek loży nieregularnej, ani dla żadnej osoby w niej inicjowanej. Nie może też mieć miejsca żadna publiczna procesja masonów ubranych w oznaki zakonu bez szczególnego zezwolenia Wielkiego Mistrza lub jego zastępcy.
 

14. You admit that no person can regularly be made a Free-Mason or admitted a Member of any Lodge without previous notice and due inquiry into his character; and that no Brother can be advanced to a higher Degree except in strict conformity with the Laws of the Grand Lodge.
 

 

14. Przyznajesz, że nikt nie może w sposób właściwy zostać wolnomularzem lub być przyjętym w poczet członków loży bez okresu przejściowego i odpowiedniego zbadania jego osoby, i że żaden brat nie może zostać promowany do wyższego stopnia inaczej, jak tylko w ścisłej zgodności z prawami Wielkiej Loży.
 

15. You promise that no Visitor shall be received into your Lodge without due examination, and producing proper Vouchers of his having been initiated in a regular Lodge.
 

 

15. Przyrzekasz, że żaden gość nie będzie wpuszczony do loży bez odpowiedniego sprawdzenia i okazania właściwych, pisemnych dowodów inicjacji w regularnej loży.
 

 

Copyright © by Maciej B. Stępień 2005
www.maciejbstepien.com