Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

EMBLEMATY 33 STOPNI
RYTU SZKOCKIEGO DAWNEGO I UZNANEGO

 

U c z e ń
 
1° Uczeń
 
C z e l a d n i k
 
2° Czeladnik
 
M i s t r z
 
3° Mistrz
 
 
M i s t r z   T a j n y
 
4° Mistrz Tajny
 
 
M i s t r z   D o s k o n a ł y
 
5° Mistrz Doskonały
 
 
S e k r e t a r z   T a j n y
 
6° Sekretarz Tajny
 
 
P r z e ł o ż o n y  i  S ę d z i a
 
7° Przełożony i Sędzia
 
 
N a d z o r c a  B u d o w l i
 
8° Nadzorca Budowli
 
 
W y b r a n y  z  D z i e w i ę c i u
 
9° Wybrany z Dziewięciu
 
 
10°
W y b r a n y  z  P i ę t n a s t u
 
10° Wybrany z Piętnastu
 
 
11°
W z n i o s ł y   W y b r a n y
 
11° Wzniosły Wybrany
 
 
12°
M i s t r z   B u d o w n i c z y
 
12° Mistrz Budowniczy
 
13° M a s o n  K r ó l e w s k i e g o
S k l e p i e n i a
 
13° Mason Królewskiego Sklepienia
 
 
14°
W y b r a n y  D o s k o n a ł y
 
14° Wybrany Doskonały
 
 
15°
R y c e r z  W s c h o d u
 
15° Rycerz Wschodu
 
 
16°
K s i ą ż ę  J e r o z o l i m y
 
16° Książę Jerozolimy
 
 
17°
R y c e r z  W s c h o d u  i  Z a c h o d u
 
17° Rycerz Wschodu i Zachodu
 
 
18°
R y c e r z  R ó ż o k r z y ż o w i e c
 
18° Rycerz Różokrzyżowiec
 
 
19°
W i e l k i  K a p ł a n
 
19° Wielki Kapłan
 
20° W i e l k i  M i s t r z  Lóż
S y m b o l i c z n y c h
 
20° Wielki Mistrz Lóż Symbolicznych
 
 
21°
R y c e r z  P r u s k i
 
21° Rycerz Pruski
 
22° R y c e r z  K r ó l e w s k i e g o
T o p o r a
 
22° Rycerz Królewskiego Topora
 
 
23°
U r z ę d n i k  P r z y b y t k u
 
23° Urzędnik Przybytku
 
24°
K s i ą ż ę  P r z y b y t k u
 
24° Książę Przybytku
 
25°
R y c e r z  M i e d z i a n e g o  W ę ż a
 
25° Rycerz Miedzianego Węża
 
26°
K s i ą ż ę  Ł a s k i
 
26° Książę Łaski
 
27°
R y c e r z  Ś w i ą t y n i
 
27° Rycerz Świątyni
 
28°
R y c e r z  S ł o ń c a
 
28° Rycerz Słońca
 
29°
R y c e r z  ś w.  A n d r z e j a
 
29° Rycerz św. Andrzeja
 
30°
R y c e r z  K a d o s z
 
30° Rycerz Kadosz
 
31°
W i e l k i  I n s p e k t o r
I n k w i z y t o r  K o m a n d o r
 
31° Wielki Inspektor Inkwizytor Komandor
 
32°
W z n i o s ł y  K s i ą ż ę
K r ó l e w s k i e j  T a j e m n i c y
 
32° Wzniosły Książę Królewskiej Tajemnicy
 
33°  i  O s t a t n i

S u w e r e n n y   W i e l k i   I n s p e k t o r   G e n e r a l n y
 
33° I OSTATNI: Suwerenny Wielki Inspektor Generalny