Oświadczenie "Wolnomularstwo i religia"

 

Freemasonry and Religion, 1984

Oświadczenie rozwijające jeden z wątków dokumentu What Is Freemasonry (1984). Źródło: Giuliano Di Bernardo, Freemasonry And Its Image of Man: a philosophical investigation, Tunbridge Wells: Freestone 1989, s. 77-79. Przekład wcześniej opublikowany w: Maciej B. Stępień, Poszukiwacze prawdy. Wolnomularstwo i jego tradycja, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2000, s. 223-226 [Aneks IV]. Teraz porównany z rozpowszechnionymi w Sieci cyfrowymi wersjami edycji oryginalnej. Podział na akapity i śródtytuły jak w oryginale.

data publikacji: 17 stycznia 2005 r.
ostatnia aktualizacja: 23 marca 2011 r.

 

FREEMASONRY AND RELIGION
 

 

WOLNOMULARSTWO I RELIGIA
 

Statement of the Board of General Purposes
United Grand Lodge of England
June 12, 1985

 

 

Oświadczenie Zarządu Spraw Ogólnych
Wielka Zjednoczona Loża Anglii
12 czerwca 1985 r.
 

Introduction
 

 

Wstęp
 

Following recent comments made on Freemasonry and Religion and investigations carried out by several churches into the compatibility of Freemasonry with Christianity, the Board has decided to make public the following declaration, further to an original one which was approved by the Grand Lodge in September 1962 and confirmed in December 1981.
 

 

W następstwie wygłaszanych ostatnio komentarzy na temat wolnomularstwa i religii oraz badań przeprowadzonych przez niektóre Kościoły w sprawie zgodności wolnomularstwa z chrześcijaństwem Zarząd postanowił opublikować poniższą deklarację, w ślad za pierwszą, która została przyjęta przez Wielką Lożę we wrześniu 1962 r. i potwierdzona w grudniu 1981 r.
 

Basic Statement
 

 

Stwierdzenie podstawowe
 

Freemasonry is not a religion nor is it a substitute for religion. It demands of its members a belief in a Supreme Being but provides no system of faith of its own.

Freemasonry is open to men of all religious faiths. The discussion of religion at its meetings is forbidden.
 

 

Wolnomularstwo nie jest religią ani substytutem religii. Wymaga od swoich członków wierzenia w jakiś Najwyższy Byt, lecz nie posiada własnego systemu wiary.

Wolnomularstwo jest otwarte dla ludzi wszelkich religii. Dyskusje dotyczące religii są na masońskich spotkaniach zabronione.
 

The Supreme Being
 

 

Najwyższy Byt
 

The name used for the Supreme Being enable men of different faiths to join in prayer (to God as each sees Him) without the terms of the prayer causing dissension among them.

 

Nazwa, używana dla określenia Najwyższego Bytu, sprawia, że ludzie różnej wiary mogą się wspólnie modlić (do takiego Boga, jakiego każdy z nich uznaje) bez używania zwrotów modlitewnych wprowadzających wśród nich niezgodę.
 

There is no separate Masonic God; a Free-mason's God remains the God of the religion he professes.

Freemasons meet in common respect for the Supreme Being as He remains Supreme in their individual religions, and it is no part of Freemasonry to attempt to join religions together. There is therefore no composite Masonic God.
 

 

Nie ma osobnego masońskiego Boga. Bóg wolnomularza pozostaje Bogiem religii, którą on wyznaje.

Wolnomularze spotykają się we wspólnym poczuciu szacunku dla Najwyższego Bytu, gdyż pozostaje On Najwyższąm w ich osobistych religiach. Wolnomularstwo nie zajmuje się podejmowaniem prób łączenia różnych religii. Nie ma więc złożonego, masońskiego Boga.
 

Volume of the Sacred Law
 

 

Księga Świętego Prawa
 

The Bible, referred to by Freemasons as the Volume of the Sacred Law, is always open at every Masonic meeting.
 

 

Biblia, którą wolnomularze nazywają Księgą Świętego Prawa, jest zawsze otwarta na każdym masońskim spotkaniu.
 

The Obligations of Freemasonry
 

 

Zobowiązania wolnomularskie
 

The obligations taken by Freemasons are sworn on or involve the Volume of the Sacred Law, or the book held as sacred by those concerned. They are undertakings to help keep secret a Freemason's means of recognition, and to follow the principles of Freemasonry.
 

 

Zobowiązania wolnomularzy są zaprzysięgane na Księgę Świętego Prawa lub w związku z nią. Może ją zastąpić księga uznawana za świętą przez składających przysięgę. środki te mają pomóc w zachowaniu tajemnicy co do sposobów wzajemnego rozpoznawania się wolnomularzy i w dochowaniu wierności zasadom wolnomularstwa.
 

The physical penalties which are purely symbolic do not form part of an Obligation. The commitment to follow the principles of Freemasonry is however deep.
 

 

Kary fizyczne są czysto symboliczne i nie stanowią części przysięgi. Pomimo tego zobowiązanie do posłuszeństwa zasadom wolnomularskim jest poważne.
 

Freemasonry Compared with Religion
 

 

Wolnomularstwo w porównaniu z religią
 

Freemasonry lacks the basic elements of religion:
  a) It has no theological doctrine, and by forbidding religious discussion at its meetings will not allow a Masonic theological doctrine to develop.
  b) It offers no sacraments.
  c) It does not claim to lead to salvation by works, by secret knowledge or by any other means. The secrets of Freemasonry are concerned with modes of recognition and not with salvation.
 

 

Wolnomularstwu brak podstawowych elementów religii:
  a) Nie ma ono doktryny teologicznej, a dzięki zakazowi dyskusji na temat religii w czasie swych spotkań nie dopuści do powstania masońskiej doktryny teologicznej.
  b) Wolnomularstwo nie udziela sakramentów.
  c) Wolnomularstwo nie twierdzi, że prowadzi do zbawienia za pomocą działań, tajemnej wiedzy lub jakichkolwiek innych środków. Tajemnice wolnomularstwa nie dotyczą zbawienia, lecz sposobów wzajemnego rozpoznawania się.
 

Freemasonry Supports Religion
 

 

Wolnomularstwo wspiera religię
 

Freemasonry is far from indifferent to religion. Without interfering in religious practice it expects each member to follow his own faith, and to place above all other duties his duty to God by whatever name He is known. Its moral teachings are acceptable to all religions.
 

 

Wolnomularstwu daleka jest postawa obojętności wobec religii. Nie ingerując w praktyki religijne swoich członków, oczekuje od nich wierności wobec ich własnej wiary i stawiania ponad wszelkimi innymi obowiązkami własnego obowiązku wobec Boga, pod jakimkolwiek imieniem by nie był znany. Nauki moralne wolnomularstwa są możliwe do przyjęcia przez wszystkie religie.
 

Freemasonry is thus a supporter of religion.
 

 

Wolnomularstwo jest więc wsparciem dla religii.
 

 

Copyright © by Maciej B. Stępień 2005
www.maciejbstepien.com