"Wolnomularstwo i społeczeństwo"

 

Freemasonry And Society, 1987

Dodatek do dokumentu What is Freemasonry (1984). Przygotowany także przez Zarząd Spraw Ogólnych (Board of General Purposes) Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii. Stanowi element oficjalnej autoprezentacji tej obediencji masońskiej.

data publikacji: 17 stycznia 2005 r.

 

Introduction
 

 

Wstęp
 

This text is intended to expand a topic mentioned in the leaflet 'What is Freemasonry'. It explains the United Grand Lodge of England's view on Freemasonry and Society.
 

 

Ten tekst ma za zadanie poszerzyć jeden z tematów poruszonych w broszurze "Co to jest wolnomularstwo". Wyjaśnia on poglądy Zjednoczonej Wielkiej Loży Anglii na wolnomularstwo i społeczeństwo.
 

Grand Lodge's Policy
 

 

Reguły postępowania Wielkiej Loży
 

It must be clearly understood by every member of the Craft that his membership does not in any way exempt him from his duty to meet his responsibilities to the society in which he lives. The Charge to the new Initiate call on him to be exemplary in the discharge of his civil duties; this duty extends throughout his private, public, business or professional life.
 

 

Każdy członek wolnomularstwa symbolicznego musi dobrze zrozumieć, że jego członkostwo w żaden sposób nie zwalnia go z obowiązku wypełniania swoich powinności względem społeczeństwa, w którym żyje. Nowoinicjowany wezwany jest formalnie do tego, by świecić przykładem w wypełnianiu światowych obowiązków, ten nakaz obejmuje jego życie prywatne, publiczne i zawodowe.
 

Respect for the Law
 

 

Przestrzeganie prawa
 

Freemasonry demands from its members a respect for the law of any country in which a man may work and live.
 

 

Wolnomularstwo wymaga od swoich członków respektowania prawa każdego kraju, w którym przychodzi im pracować i żyć.
 

Principles
 

 

Zasady
 

The principles of Freemasonry do not in any way conflict with its members' duties as citizens, whether at work or at home or in public life, but on the contrary should strengthen them in fulfilling their public and private responsibilities. Thus there is no conflict of interest between a Freemason's obligation and his public duty.
 

 

Zasady wolnomularstwa nie stoją w jakiejkolwiek sprzeczności z obowiązkami jego członków jako obywateli, czy to w pracy, czy w domu, czy na forum publicznym. Wręcz przeciwnie, powinny one umacniać ich w wypełnianiu ich publicznych i prywatnych powinności. Jasno z tego wynika, że nie istnieje konflikt interesów pomiędzy zobowiązaniami wolnomularza a jego obowiązkami publicznymi.
 

If an actual or potential conflict of duties or interests is known to exist or is foreseen, a declaration to that effect should be made.
 

 

Gdy rzeczywisty lub możliwy konflikt obowiązków lub interesów zostanie rozpoznany lub przewidziany, powinien zostać przedstawiony w stosownej deklaracji.
 

It may on occasions be prudent to disclose membership to avoid what others mistakenly imagine to be a potential conflict or bias, but this must be a matter for individual judgement.
 

 

W pewnych przypadkach roztropnym krokiem może być ujawnienie własnego członkostwa, aby zapobiec omyłkowemu wyobrażeniu o potencjalnym konflikcie lub nadużyciu, to jednak musi pozostać kwestią indywidualnej oceny.
 

Use of Membership
 

 

Wykorzystywanie członkostwa
 

A Freemason must not use his membership to promote his own or anyone else's business, professional or personal interests. This is made clear directly or by inference several times during a Freemason's early career so that no Freemason can pretend to be ignorant of it. A Freemason who transgresses this rule may be suspended from Masonic activities or even expelled.
 

 

Wolnomularzowi nie wolno wykorzystywać swojego członkostwa w celu promocji własnych lub cudzych interesów rynkowych, spraw zawodwowych lub osobistych. Na początkowych etapach drogi każdego wolnomularza wyjaśnia mu się to wprost lub pośrednio kilkakrotnie tak, aby żaden wolnomularz nie mógł udawać, że o tym nie wiedział. Wolnomularz, który naruszy tę zasadę, może zostać zawieszony w swojej masońskiej działalności lub nawet wydalony.
 

Family
 

 

Rodzina
 

Freemasonry should not be allowed to harm a man's family or other connections by taking too much of his time or his money, or causing him to act in any way against their interests.
 

 

Wolnomularstwo nie może czynić szkody rodzinie mężczyzny lub innym jego więziom poprzez zabieranie zbyt wielkiej ilości jego czasu lub pieniędzy. Nie może też doprowadzać go do zachowań godzących w interesy bliskich.
 

Duty as a Citizen
 

 

Obowiązki obywatelskie
 

A Freemason's duty as a citizen must always prevail over any obligation to other Freemasons, and any attempt to shield a Freemason who has acted dishonourably or unlawfully, or to confer an unfair advantage on another Freemason is contrary to this prime duty.
 

 

Obowiązki wolnomularza jako obywatela muszą zawsze wziąć górę nad zobowiązaniami wobec innych wolnomularzy, a jakakolwiek próba chronienia wolnomularza, który postąpił niehonorowo lub złamał prawo, albo faworyzowania jakiegoś wolnomularza, jest sprzeczna z tym najważniejszym obowiązkiem.
 

Personal or Business Difficulties
 

 

Trudności osobiste lub zawodowe
 

If it could be proved by evidence that any personal failure or business difficulty was attributable to 'Masonic influence', Masonic authority would take a serious view of the fact, as this would be contrary to the principles of Freemasonry.
 

 

Gdyby przedstawiono dowody na to, że jakieś osobiste niepowodzenie lub zawodowa trudność miała źródło w "masońskich wpływach", władza masońska przyjrzałaby się poważnie takiemu zdarzeniu, stałoby ono bowiem w sprzeczności z zasadami wolnomularstwa.
 

Secrecy
 

 

Tajność
 

– Freemasonry is not a secret society.
– Like many other societies, it regards some of its internal affairs as private matters for its members.
– There is no secret about its aims and principles. Copies of the constitutions and rules can be obtained from Freemasons' Hall by interested members of the public.
– The 'secrets' of Freemasonry are concerned with its traditional modes of recognition. Its ceremonies are private.
– In ordinary conversation there is very little about Freemasonry that may not be discussed.
– On enquiry for acceptable reasons, Freemasons are free and will be proud to acknowledge their own membership.
 

 

– Wolnomularstwo nie jest tajnym stowarzyszeniem.
– Jak wiele innych stowarzyszeń uznaje ono niektóre ze swoich spraw wewnętrznych za sprawy prywatne swoich członków.
– Nie ma tajemnicy co do jego celów i zasad. Zainteresowani mogą otrzymać kopie konstytucji i przepisów w Freemasons' Hall.
– 'Tajemnice' wolnomularstwa wiążą się z tradycyjnymi sposobami rozpoznawania się jego członków. Jego ceremonie mają charakter prywatny.
– Bardzo niewiele jest rzeczy o wolnomularstwie, których nie dałoby się przedyskutować w zwykłej rozmowie.
– W odpowiedzi na zapytanie poparte możliwym do przyjęcia powodem, wolnomularze mają prawo potwierdzić swoją przynależność i z dumą to zrobią.
 

 

Copyright © by Maciej B. Stępień 2005
www.maciejbstepien.com