"Czym jest wolnomularstwo"

 

What is Freemasonry, 1984

Dokument opublikowany przez Zarząd Spraw Ogólnych (Board of General Purposes) Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii. Oficjalne wyjaśnienie i interpretacja zasad zawartych w landmarkach, konstytucji i zasadach regularności oraz ich praktycznych implikacji.

data publikacji: 17 stycznia 2005 r.

 

Introduction
 

 

Wstęp
 

Freemasonry is one of the world's oldest secular fraternal societies. This leaflet is intended to explain Freemasonry as it is practised under the United Grand Lodge of England, which administers Lodges of Freemasons in England and Wales and in many places overseas. The explanation may correct some misconceptions.
 

 

Wolnomularstwo to jedno z najstarszych na świecie braterskich stowarzyszeń świeckich. Ta broszura ma za zadanie wyjaśnić wolnomularstwo tak, jak jest ono praktykowane w Zjednoczonej Wielkiej Loży Anglii, która administruje lożami wolnomularzy w Anglii i Walii, oraz w wielu innych miejscach zagranicą. Wyjaśnienie to, być może, skoryguje pewne błędne mniemania.
 

Freemasonry is a society of men concerned with moral and spiritual values. Its members are taught its precepts by a series of ritual dramas, which follow ancient forms, and use stonemasons' customs and tools as allegorical guides.
 

 

Wolnomularstwo to społeczność mężczyzn skupionych na wartościach moralnych i duchowych. Jego członkowie przyjmują naukę o moralnych nakazach wolnomularstwa w szeregu rytualnych przedstawień, zachowanych w swojej dawnej formie i wykorzystujących zwyczaje oraz narzędzia murarskie jako alegoryczne wskazówki.
 

The Essential Qualification for Membership
 

 

Kluczowe warunki członkostwa
 

The essential qualification for admission into and continuing membership is a belief in a Supreme Being.
 

 

Kluczowym warunkiem przyjęcia i zachowania członkostwa jest osobiste przekonanie co do istnienia jakiegoś Najwyższego Bytu.
 

Membership is open to men of any race or religion who can fulfil this essential qualification and who are of good repute.
 

 

Członkostwo jest dostępne dla każdego mężczyzny, bez względu na rasę czy religię, który spełnia kluczowy wymóg i cieszy się dobrą reputacją.
 

Freemasonry and Religion
 

 

Wolnomularstwo i religia
 

Freemasonry is not a religion, nor is it a substitute for religion. Its essential qualification opens it to men of many religions and it expects them to continue to follow their own faith. It does not allow religion to be discussed at its meeting.
 

 

Wolnomularstwo nie jest religią, ani jej namiastką. Jego wymóg podstawowy czyni je dostępnym dla mężczyzn wyznających wiele różnych religii. Wolnomularstwo oczekuje, że pozostaną oni przy swojej własnej wierze. Nie zezwala na dyskusje na temat religii w czasie swoich spotkań.
 

The Three Great Principles
 

 

Trzy wielkie zasady
 

For many years Freemasons have followed three great principles:
 

 

Od wielu lat wolnomulrze postępują w zgodzie z trzema wielkimi zasadami:
 

Brotherly Love – Every true Freemason will show tolerance and respect for the opinions of others and behave with kindness and understanding to his fellow creatures.
 

 

Miłość braterska – każdy prawdziwy wolnomularz będzie okazywał tolerancję i szacunek dla poglądów innych i zachowywał się z delikatnością i zrozumieniem wobec otaczających go stworzeń.
 

Relief – Freemasons are taught to practise charity and to care, not only for their own, but also for the community as a whole, both by charitable giving, and by voluntary efforts and works as individuals.
 

 

Pomoc w potrzebie – wolnomularze uczą się podejmować dzieła miłosierdzia i troszczyć się nie tylko o swoich, lecz także o całą społeczność, zarówno przez datki charytatywne, jak i przez podejmowane samodzielnie dzieła i wysiłki ochotnicze.
 

Truth – Freemasons strive for truth, requiring high moral standards and aiming to achieve them in their own lives.
 

 

Prawda – wolnomularze dążą do prawdy, żądając wysokich standardów moralnych i stawiając sobie za cel osiągnięcie ich w życiu osobistym.
 

Freemasons believe that these principles represent a way of achieving higher standards in life.
 

 

Wolnomularze żywią przekonanie, że te zasady ukazują drogę do osiągnięcia wyższych standardów w życiu.
 

Charity
 

 

Dzieła miłosierdzia
 

From its earliest days, Freemasonry has been concerned with the care of orphans, the sick and the aged.
 

 

Od pierwszych dni swojego istnienia wolnomularstwo zajmowało się opieką nad sierotami, chorymi i ludźmi w podeszłym wieku.
 

This work continues today. In addition, large sums are given to national and local charities.
 

 

Dzisiaj ta praca trwa nadal. Dodatkowo, wielkie sumy są ofiarowywane ogólnokrajowym i lokalnym organizacjom dobroczynnym.
 

Freemasonry and Society
 

 

Wolnomularstwo i społeczeństwo
 

Freemasonry demands from its members a respect for the law of the country in which a man works and lives.
 

 

Wolnomularstwo wymaga od swoich członków respektowania praw kraju, w którym żyją i pracują.
 

Its principles do not in any way conflict with its members' duties as citizens, but should strengthen them in fulfilling their public and private responsibilities.
 

 

Jego zasady nie stoją w jakiejkolwiek sprzeczności z obowiązkami jego członków jako obywateli. Powinny ich umacniać w wypełnianiu publicznych i prywatnych powinności.
 

The use by a Freemason of his membership to promote his own or anyone else's business, professional or personal interests is condemned, and is contrary to the conditions on which he sought admission to Freemasonry.
 

 

Wykorzystywanie przez wolnomularza faktu jego członkostwa w celu promocji własnych lub cudzych interesów rynkowych, spraw zawodwowych lub osobistych jest potępiane i przeciwne warunkom, na których starał się o przyjęcie do wolnomularstwa.
 

His duty as a citizen must always prevail over any obligation to other Freemasons, and any attempt to shield a Freemason who has acted dishonourably or unlawfully is contrary to this prime duty.
 

 

Jego obowiązki jako obywatela muszą zawsze wziąć górę nad zobowiązaniami wobec innych wolnomularzy, a jakakolwiek próba chronienia wolnomularza, który postąpił niehonorowo lub złamał prawo, jest sprzeczna z tym najważniejszym obowiązkiem.
 

Secrecy
 

 

Tajność
 

The secrets of Freemasonry are concerned with its traditional modes of recognition. It is not a secret society, since all members are free to acknowledge their membership and will do so in response to enquiries for respectable reasons. Its constitutions and rules are available to the public. There is no secret about any of its aims and principles. Like many other societies, it regards some of its internal affairs as private matters for its members.
 

 

Tajemnice wolnomularstwa wiążą się z tradycyjnymi sposobami rozpoznawania się jego członków. Nie jest ono tajnym stowarzyszeniem, ponieważ wszyscy jego członkowie mają prawo potwierdzić swoją przynależność i zrobią to w odpowiedzi na zapytania poparte ważnym powodem. Konstytucje i przepisy wolnomularstwa są dostępne publicznie. Nie ma tajemnicy co do jego celów i zasad. Jak wiele innych stowarzyszeń uznaje ono niektóre ze swoich spraw wewnętrznych za sprawy prywatne swoich członków.
 

Freemasonry and Politics
 

 

Wolnomularstwo i polityka
 

Freemasonry is non-political, and the discussion of politics at Masonic meetings is forbidden.
 

 

Wolnomularstwo jest apolityczne, a dyskusje na temat polityki są na zebraniach masońskich zabronione.
 

Other Masonic Bodies
 

 

Inne ciała masońskie
 

Freemasonry is practised under many independent Grand Lodges with standards similar to those set by the United Grand Lodge of England.
 

 

Wolnomularstwo jest praktykowane w ramach wielu niezależnych Wielkich Lóż, których normy są podobne do tych, które ustala Zjednoczona Wielka Loża Anglii.
 

There are some Grand Lodges and other apparently Masonic bodies that do not meet these standards, e.g. that do not require a belief in a Supreme Being, or that allow or encourage their members as such to participate in political matters.
 

 

Istnieje kilka Wielkich Lóż i innych, z wyglądu masońskich, ciał, które nie spełniają tych norm, np. nie wymagają osobistego przekonania co do istnienia jakiegoś Najwyższego Bytu, albo pozwalają swoim członkom, czy też zachęcają ich, by jako masoni angażowali się w sprawy polityki.
 

These Grand Lodges and bodies are not recognised by the United Grand Lodge of England as being Masonically regular, and Masonic contact with them is forbidden.
 

 

Te Wielkie Loże i ciała nie są uznawane przez Zjednoczoną Wielką Lożę Anglii za regularne pod względem wolnomularskim i masońskie kontakty z nimi są zabronione.
 

Conclusion
 

 

Zakończenie
 

A Freemason is encouraged to do his duty first to his God (by whatever name he is known) through his faith and religious practice; and then, without detriment to his family and those dependent on him, to his neighbour through charity and service.
 

 

Wolnomularz jest zachęcany do wypełniania najpierw obowiązku wobec swojego Boga (jakiekolwiek imię nosi), przez swoją wiarę i praktyki religijne, następnie zaś, bez uszczerbku dla jego rodziny i tych, nad którymi sprawuje opiekę, wobec swojego bliźniego poprzez dzieła miłosierdzia i służbę.
 

None of these ideas is exclusively Masonic, but all should be universally acceptable. Freemasons are expected to follow them.
 

 

Żadna z tych idei nie jest wyłącznie masońska, wszystkie razem powinny być możliwe do przyjęcia przez każdego. Od wolnomularzy oczekuje się, że będą według nich żyć.
 

 

Copyright © by Maciej B. Stępień 2005
www.maciejbstepien.com