"Wolnomularz Polski" 1992-2000
bibliografia zawartości

data publikacji: 16 sierpnia 2005 

 

Bibliografia przygotowana została na podstawie archiwaliów elektronicznych, udostępnionych dzięki uprzejmości Redakcji. Konsultowana była także z opublikowanym w witrynie sieciowej "Wolnomularza Polskiego" Spisem zawartości, opracowanym przez Tadeusza Krackiego. Spis ten obejmuje w układzie alfabetycznym zawartość numerów czasopisma z lat 1992-2004 i stosuje nieco inne od tutaj przyjętych zasady identyfikacji jednostek tekstu. Niektóre występujące tu samodzielnie pozycje zostały ujęte przez T. Krackiego zbiorczo z innymi, a podana lista działów tematycznych czasopisma nie daje poglądu na to, jak kształtowała się w czasie jego zawartość. Dokładny opis zawartości, na równi z przekazaniem obrazu tego, jak ewoluowało czasopismo, jest celem przedstawionej tu bibliografii.

Podstawowym problemem w osiągnięciu zakładanego celu była wielka liczba działów tematycznych w "Wolnomularzu Polskim". Często były to działy tożsame pod względem zawartości, lecz różniące się nazwą (korekty i zmiany w tym względzie wprowadzano nawet z numeru na numer). Równie często tematyka właściwa różnym działom pojawiała się pod jednym i tym samym nagłówkiem. Nie pozwala to zachować łączności pomiędzy nagłówkami działów pisma a przynależnymi im artykułami w spisie bibliograficznym. Zastosowanie tej podstawowej zasady w przedstawianiu obrazu zawartości pisma ukazałoby, niestety, obraz skrajnego chaosu. Wyróżniono więc osiem podstawowych grup tekstów publikowanych w czasopiśmie i dzielących między siebie większość obecnych w nim kilkudziesięciu działów. Ten zasadniczy podział wyznacza strukturę niniejszej bibliografii.

Rzeczywiste działy czasopisma zostały uporządkowane w kolejności chronologicznej (w miarę ich pojawiania się) i rozdzielone – stosownie do tematyki tekstów w nich zawartych – pomiędzy wspomnianych osiem grup tematycznych. Dzięki temu zachowana jest informacja, z jakich działów "Wolnomularza Polskiego" pochodzą pozycje składające się na poszczególne części tej bibliografii, mimo nierespektowania tutaj podziału wprowadzonego i nieustannie modyfikowanego przez Redakcję. Dzięki dodaniu informacji o numerach czasopisma uzyskano także chronologiczny zapis ewolucji działów powiązanych ze sobą tematycznie. Widoczny staje się dzięki temu również obraz wszystkich nieciągłości i niekonsekwencji.

Teksty nie związane z tematyką działów, w których je zamieszczono, zostały poprzenoszone do grup tematycznie z nimi zgodnych. Teksty te zostały oznaczone asteryskiem (*) poprzedzającym adres bibliograficzny. Dopisano w takich wypadkach przy adresie nazwę działu, w którym tekst się znajdował. Oznaczono odpowiednim zapisem także wszystkie teksty, które publikowane były poza wprowadzaną i modyfikowaną przez Redakcję siatką podziału treści. Zaznaczono również wszystkie przypadki tytułowania zbiorczego niektórych tekstów, oraz nadtytuły, czasem zamieniane z tytułami zbiorczymi lub przechodzące w rolę tytułów. Wszystkie pozycje, które wymagały uwag precyzujących ich treść i tematykę, odpowiednio adnotowano.

 

 

WYKAZ NUMERÓW

 

Numer sygnalny, [grudzień] 1993. — 18, [2] s., dodatki luzem: Apel o udział w ankiecie na temat wolnomularstwa, 2 s.; Adam Witold Wysocki, Mirosława Dołęgowska-Wysocka, "Franc-Maçon Polonaise". Numéro spécimen: résumé, 2 s. — [adnotacja na s. 1:] Pr. 3955.

Nr 13-14: maj-czerwiec 1997. — 14, [2] s.

Nr 1: styczeń/luty 1994. — 23, [1] s., dodatek luzem: [apel o udział w ankiecie na temat wolnomularstwa], 2 s. — [odtąd z oznaczeniem:] ISSN 1231-0115.

Nr 15-16: październik-listopad 1997. — 14, [2] s., dodatki luzem: Ulotka z pozdro-wieniami dla Rady Głównej TCF, Paryż 13 grudzień 1997-5997 i wyobrażeniem Chrystusa jako Wielkiego Budowniczego] 1 k., Kalendarz ścienny na rok 1998-5998, 2 s.; Życze-nia Noworoczne 1998 (5998) [karnet], 4 s.

Nr 2: [marzec/kwiecień] 1994. — 23, [1] s.

Nr 17-18: grudzień-styczeń 1997/1998. — 14, [2] s.

Nr 3: [maj/czerwiec] 1994. — 27, [1] s., dodatek luzem: ulotka reklamująca "Wolnomularza Polskiego", 1 k.

Nr 19-20: luty-marzec 1998. — 15, [1] s.

Nr 4: [lipiec/październik] 1994. — 27, [1] s.

Nr 21-22: maj-czerwiec 1998. — 14, [2] s.

Nr 5: [listopad 1994/luty 1995]. — 27, [1] s.

Nr 23-24: sierpień-wrzesień 1998. — 15, [1] s.

[Nr 6: marzec/grudzień 1995]. — Zm. podtytuł: Niezależne, liberalne pismo przyjaciół Sztuki Królewskiej. — Do użytku wewnętrznego. — 14, [2] s., dodatek luzem: ulotka reklamująca "Wolnomularza Polskiego", 1 k.

Nr 25: 11 listopada 1998. — Podtyt.: Wydanie specjalne. - 2, [4], 2 s.

[Nr 7: marzec 1996]. — 14, [2] s., dodatki luzem: Biblioteczka "Wolnomularza Polskiego" [ulotka propagująca serię wydawniczą], 2 s.; Władysław Z. Glinic, Udzielanie światła [wiersz - impresja z inicjacji], 2 s.

Nr 26-27: luty-marzec 1999. — 15, [1] s.

Nr 8: maj/czerwiec 1996. — Do użytku wewnętrznego. — [2], 12, [2] s., dodatek luzem: Kalendarz ścienny na rok 1996 (5996), 2 s.

Nr 28: maj-czerwiec 1999. — 14, [2] s., dodatek luzem: Nowicki Andrzej: Masoński autobiogram Wielkiego Mistrza [tekst przemówienia wygłoszonego na spotkaniu z Braćmi 27 maja 1999 r., w 80 rocznicę własnych urodzin], 4 s.

Nr 9: październik 1996. — 14, [2] s., dodatki luzem: Ulotka reklamująca "Wolnomularza Polskiego", 1 k.; Ratujmy Dobrzycę! Apel o pomoc finansową w restauracji zespołu pałacowego, 1 k.

Nr 29: październik-listopad 1999. — 14, [2] s., dodatek luzem: Życzenia nowo-roczne 2000 (6000) [karnet], 4 s.

Nr 10: grudzień 1996. — 14, [2] s., dodatki luzem: Reprod. obrazu: Chrystus jako Budownik Wszechświata, 1 k.; Reprod. obrazu nawiązującego do symboliki kobierca, 1 k.; Ulotka reklamująca nowy dodatek: "Masoneria - Internet" [Nr 1 datowany na 1 stycznia 1997 r.], 1 k.

Nr 30: styczeń-luty 2000. — 14, [2] s.

Nr 11-12: luty-marzec 1997. — 14, [2] s., dodatek specjalny: Masoni i Konstytucja, dodatek luzem: pocztówka z wizerunkiem akacji i datą PFNA 5997/1997.

Nr 31: maj-czerwiec 2000. — 13, [3] s.

[Nr 1, wersja niemiecka:] Polnischer Freimaurer. Deutschsprachige ausgabe des "Wolnomularz Polski". Unabhaengige Liberale Zeitschrift der Freunde der koeniglichen Kunst: [maj 1997]. — 7, [3] s. — wydanie przygotowane na Konf. Niemieckiej Grupy Krajowej UFL w Koblencji, 1-2 maja 1997 r.

Nr 32: październik-listopad 2000. — 14, [2] s.

 

 

ZAWARTOŚĆ

 

1. ŚWIAT WOLNOMULARSKI
(DZIAŁ OGÓLNY)

Sekret budowy (sygn., 1, 2, 3, 4, 5). — Suknia i fartuszek (sygn., 1, 4). — Pożegnanie (4). — Sekrety budowy (9, 10, 11-12, 17-18, 30). — Sekrety warsztatu (19-20, 21-22, 26-27). — Lege artis (17-18). — Masoneria kobieca (21-22). — Tajemnice warsztatu (28). — Sztuka królewska (28). — Pożegnania, pożegnania (32). — UFL, UFL (32). — Piszą o nas, piszą o nas (32). — Gratulujemy, gratulujemy (32). — Bez tytułu działu (sygn., 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11-12, 13-14, 15-16, 19-20, 21-22, 23-24, 25, 26-27, 28, 29, 30).

 

1. Apel Muzeum Narodowego w Poznaniu, Nr 2, s. 3.
Prośba o przekazywanie pamiątek masońskich do kolekcji gromadzonej w Dobrzycy.

2. [Czterdziesto]-lecie loży "Mozart", Nr 9, s. 7.
O jubileuszu jednej z wiedeńskich lóż. Na podstawie "Blaue Blaetter" 1996, nr 6 (247).

3. Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Anglicy się łamią?, Nr sygnalny, s. 16.
Notatka podpisana "MDW". O masonerii kobiecej.

4. Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Długa droga sióstr, Nr sygnalny, s. 12-15.

5. Dołęgowska-Wysocka Mirosława, O społeczeństwo sprawiedliwsze i bardziej oświecone: rozmowa z Marie-France Coquard, Wielką Mistrzynią Wielkiej Żeńskiej Loży Francuskiej (GLF), Nr 4, s. 6-7.

6. Dołęgowska-Wysocka Mirosława, O wolność Ojczyzny i równość płci czyli inspiracje masońskie w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego, Nr sygnalny, s. 12-16.

7. Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Rozmowa z Czcigodną "Róży Wiatrów", Nr 1, s. 12-13.

8. Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Róża Wiatrów w Ciążeniu, Nr 21-22, s. 9.
O spotkaniu masonek polskich, czeskich i francuskich w Ciążeniu 12-13 czerwca 1998 r.

9. Donimirski Jacek, Świątynia króla Salomona, Nr 4, s. 23.
Fragment książki Dawne Sanktuaria, Warszawa: Pegaz 1993.

10. [Dwadzieścia] lat loży "Róża Wiatrów" na Wschodzie Paryża, Nr 21-22, s. 14.
Artykuł podpisany "Siostry z Polski".

11. [Dwieście sześćdziesiąta piąta] rocznica powstania masonerii w Polsce, Nr 5, s. 3.
Podziękowania za uczestnictwo w obchodach rocznicy.

12. Dyplomy honorowe dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Nr 19-20, s. 6.
O obchodach 200-lecia urodzin wieszcza.

13. Dyplomy honorowe "Wolnomularza Polskiego", Nr 9, s. 4.

14. Fleury Jacques, Bezrobocie: mobilizacja Wielkiej Loży Francji, Nr 1, s. 9.
Przedruk z "Le Figaro" 1993, nr z 16 lipca.

15. Gertych Zbigniew, O humanizm uniwersalny, Nr 5, s. 4-5.
Nadtytuł: 256 rocznica powstania masonerii w Polsce.

16. Giedroyć Jerzy, Przesłanie, Nr 32, s. 3-4.
Fragment książki J. Giedroycia Autobiografia na cztery ręce, oprac. K. Pomian, Czytelnik 1996.

17. Grande Medaille d'Or avec Ruban dla Andrzeja Nowickiego, Nr 32, s. 12.
O przyznaniu prof. Nowickiemu francuskiego Orderu Zasługi.

18. Groh Ruediger, Światowy Prezydent UFL [...] do polskich masonów, Nr 32, s. 13.
Życzenia z okazji odrodzenia masonerii w Polsce.

19. Hass Ludwik, Perspektywy wolnomularstwa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Nr 4, s. 4-5.
Referat przygotowany na 60 Kongres Uniwersalnej Ligi Masońskiej UFL w Wiedniu w dniach 23-28 sierpnia 1994.

20. Hass Ludwik, Wolnomularstwo a polityka, Nr 1, s. 6-7.

21. Havel Vaclav, Vaclav Havel o przyszłości Świata, Nr 9, s. 5.
Nadtytuł: Przeczytaliśmy..... Fragment odczytu na Uniwersytecie Harvarda, przedruk fragmentu z "Gazety Wyborczej" 1996, nr z 5-6 października.

22. J.J., Europejska Konferencja Wolnomularska, Nr 1, s. 3.
O postanowieniach na spotkaniu w Strasburgu 5 czerwca 1993 r.

23. Jaka Europa? Plenarne zgromadzenie S.I.M.P.A., Nr 30, s. 3. Nadtytuł: Bruksela, 28 stycznia 2000.
Skrót w tytule od "Secretariat International des Puissances Maçonniques Adogmatiques".

24. Kern Guenter, Masoni w kamieniołomach, Nr 11-12, s. [15].
Bez tytułu działu. O wycieczkach i spotkaniach rytualnych pod gołym niebem organizowanych od 1994 r. przez loże w Hesji. Na podstawie "UFL-Informacjon" 1996-97.

25. Klimaszewski Dariusz, Lektura nie na co dzień, Nr 1, s. 2.
Przedruk fragmentu notatki z "Trybuny" [nr nieznany].

26. Klub Przyjaciół Sztuki Królewskiej, nr 9, s. 5.
O organizacji zrzeszającej głównie młodych ludzi, działającej od 1996 r. w Warszawie.

27. Konferencja prasowa "Wolnomularza Polskiego", Nr 2, s. 2.
O spotkaniu z okazji 265-lecia masonerii w Polsce w klubie plastyków "Pod Galerią" w Warszawie.

28. Konferencja Wielkich Mistrzów Ameryki Północnej, Nr 30, s. 3-4.
Nadtytuł: USA.

29. Levin Bernard, Masoni czyli rozwiązanie ostateczne: ustawa o sekretnych zrzeszeniach hańbą dla demokracji, Nr 1, s. 10-11.
Przedruk z "The Times" 1993, nr z 29 stycznia.

30. Lukasiewicz Wolfgang, Przed 60-tym Kongresem Uniwersalnej Ligi Masońskiej, Wiedeń, 24-28 sierpnia 5994/1994. Wypowiedź specjalnie dla "Wolnomularza Polskiego", Nr 3, s. 5.

31. Masoneria polska o nowym rządzie, Nr 1, s. 5.
Przedruk oświadczenia wolnomularskiego z jednego z XVIII-wiecznych druków polskich wraz z krótkim komentarzem.

32. Masoneria pomogła mi w najcięższych chwilach życia..., Nr 1, s. 13.
Rozmowa z Ewą Jaśkowską, zamieszkałą w Paryżu masonką polską z 15-letnim stażem.

33. Masoni a wolność prasy, Nr 1, s. 4.

34. Masoni a wybory, Nr sygnalny, s. 3.
Bez tytułu działu. Przedruk treści "Posłania Zakonu do braci masonów w związku z wyborami do Sejmu i Senatu (1922)".

35. Masoni między utopią a nauką, Nr 1, s. 11.
Notatka na podstawie artykułu z "Izwiestii" 1993, nr z 20 lutego.

36. Masoni polscy o "białych plamach" wokół Narutowicza i "Świątyni Opatrzności", Nr 21-22, s. [2].
Bez tytułu działu. Nota z listem protestacyjnym w sprawie katolickiego charakteru projektu ogłoszonego w uchwale Senatu RP.

37. Masoni z UFL dyskutują o roku... 3000, Nr 4, s. 3.

38. * [Nekrolog Elżbiety Bocheńskiej], Nr 4, s. 21.
Dział "Nasi wielcy". Od grona przyjaciół z kręgu im. Marii i Piotra Curie, przyjaciół z lóż "Europa" i "Trzech Braci" oraz od "Wolnomularza Polskiego". Zm. 6 września 1994 r.

39. [Nekrolog Władysława Bocheńskiego], nr 17-18, s. 6.
Od "braci i sióstr z Le Droit Humain".

40. [Nekrolog Władysława Bocheńskiego], nr 17-18, s. 6.
Od przyjaciół.

41. [Nekrolog Wojciecha Żukrowskiego], Nr 32, s. 4.
Od Przyjaciół Sztuki Królewskiej z Wielkiego Wschodu Polski, UFL i "Wolnomularza Polskiego".

42. * [Nekrolog Zbigniewa Sowińskiego], Nr 4, s. 21.
Dział "Nasi wielcy". Od braci lóż śląskich, krakowskich i warszawskich oraz Przyjaciele Sztuki Królewskiej z "Wolnomularza Polskiego". Zm. 27 września 1994 r.

43. [Nekrolog Zbigniewa Ungera], Nr 32, s. 4.
Od Adama Witolda Wysockiego, Prezydenta UFL-Polska i Redaktora Naczelnego "Wolnomularza Polskiego".

44. Niemczewska Barbara, Ja, Salomon, Nr 4, s. 22-23.
Literacka impresja o królu.

45. Nowicki Andrzej Rusław, [Drugi] Konwent Wielkiego Wschodu Polski – masoneria a wizerunek Polski w świecie, Nr 25, s. 1.
Bez tytułu działu. Fragment przemówienia z wkładki dołączonej do numeru.

46. Nowicki Andrzej Rusław, Dzieła masońskie w kulturze polskiej, Nr 5, s. 6-7.
Nadtytuł: 256 rocznica powstania masonerii w Polsce.

47. Nowicki Andrzej Rusław, Filozoficzne podstawy Braterstwa Narodów. Myśli wybrane, Nr 28, s. 3-4.
Bez tytułu działu. Streszczenie wystąpienia na Europejskiej Konferencji Masońskiej "Masoneria jako wielka szkoła Braterstwa Narodów" w Warszawie.

48. Paris Gilles, Rollat Alain, Masoneria jako antidotum, Nr sygnalny, s. 4-5.
Wywiad z wielkim mistrzem Wielkiej Loży Francuskiej, Michelem Baretem. Przedruk z "Le Monde".

49. Polak Adriana, Mądry mason z odkrytą twarzą, Nr 32, s. 8-9.
Wywiad z Adamem Witoldem Wysockim. Przedruk z "Faktów i Mitów".

50. Pozzo di Borgo Christiano, Wystąpienie Czcigodnego Brata Christiana Pozzo di Borgo, byłego Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Francji, Nr 5, s. 3-4.

51. Prof. dr hab. Maria Szyszkowska, Nr 2, s. 2.
Krótki biogram ze zdjęciem członkini Rady Naukowo-Programowej "Wolnomularza Polskiego".

52. Przyjmijcie od nas [...], Nr 1, s. 8.
Notatka bez tytułu i podpisu o gratulacjach loży "Humanizm" z Bratysławy, przesłanych redakcji "Wolnomularza Polskiego".

53. "Quand passent les poetes". Marcel Novek śpiewa poezję polską po francusku, Nr 28, s. 13.
O koncertach członka warszawskiej loży "Wolność Przywrócona".

54. Rada Centralna Uniwersalnej Ligi Masońskiej (UFL), Nr 17-18, s. 5.
O obradach tego ciała 13 grudnia 1997 r.

55. red., Męskie sekrety, Nr sygnalny, s. 16.
Notatka w związku z art. Janusza Miliszkiewicza Tolerancja pod fartuchem, "Kobieta i Życie" 1992, nr 10.

56. Redakcja, [Dwieście sześćdziesiąt pięć] lat masonerii w Polsce, Nr 2, s. 3.

57. "Rencontre Fraternelle" [Braterskie Spotkania]. Polsko-Francuska Loża na W:. Warszawy, Nr 19-20, s. 8.
O nowej loży "Droit Humain".

58. Rezolucja Europejskiej Konferencji Masońskiej, Nr 28, s. [2].
Bez tytułu działu. Nadtytuł: Projekt.

59. Rosja – Historia i współczesność, Nr 5, s. 2.
Bez tytułu działu. Na podstawie art. Jensa Oberheide w "Humanitaet" 1998, nr 5.

60. "Róża Wiatrów" – loża inna od wszystkich, Nr 1, s. 12.
O polskiej loży kobiecej w Paryżu.

61. Różokrzyżowcy, Nr 10, s. 7-9.
Tekst nadesłany przez anonimowego przedstawiciela AMORC w Polsce.

62. Siewierski Jerzy, Masońska Świątynia Najwyższej Opatrzności, Nr 19-20, s. 3-5.
O XVIII-wiecznym projekcie masońskiej Świątyni Opatrzności w Warszawie.

63. [Sto] tysięcy masonów we Francji. W jakich są lożach?, Nr sygnalny, s. [19].
Bez tytułu działu. Wykaz obediencji francuskich w formie schematu blokowego.

64. Stowarzyszenie bratniej pomocy "Odd Fellows", Nr 7, s. 14.
Bez tytułu działu. Tekst w trzech kolumnach rozmieszczonych horyzontalnie, powielony z ulotki informacyjnej.

65. Suhar Henryk, Wielki Wschód. Rozmowa z Christianem Dehenninem, sekretarzem generalnym Uniwersalnej Ligi Masońskiej, Nr 13-14, s. [2].
Bez tytułu działu. Przedruk z "Wprost" 1997, nr 14 (749) z 6 kwietnia, s. 92.

66. Sztuka Królewska i muzy, Nr 9, s. 4.
O nowym cyklu odczytów.

67. Światowa Konferencja Wielkich Lóż "regularnych", Nr 26-27, s. 3-5.
Nadtytuł: Nowy Jork 98 – Sao Paulo 99. Na podstawie "Alpina" 1998, nr 10.

68. Świątynie Opatrzności w USA, Nr 30, s. [2].
Bez tytułu działu. Fotoreportaż prezentujący budynki sakralne i masońskie.

69. T.S., Wolnomularz Polski, Nr 1, s. 2.
Przedruk fragmentu artykułu z "Rzeczypospolitej" [nr nieznany].

70. Tajemnica śmierci Józefa Balsamo, Nr 9, s. 3.
Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. Na podstawie "Profil" 1995, nr 52.

71. [Trzeci] Konwent Wielkiego Wschodu Polski, Nr 29, s. [2].
Bez tytułu działu. Nadtytuł: 11 listopada....

72. Universala Framasona Ligo, L'Assemblé Generale Paris 2000, Nr 32, s. 5-6.
O spotkaniu 21 października 2000 r.

73. Uniwersalna Liga Masońska, Nr 4, s. 3.

74. W., [Trzydziesty] wiek – wyzwania i strategie, Nr 6, s. 4.
Bez tytułu działu. O międzynarodowej konferencji w Mexico City i Acapulco w marcu 1994.

75. W loży "Europa", Nr 6, s. 3.
Bez tytułu działu. O wizycie dostojników Wielkiej Loży Francuskiej.

76. Wielki Medal Wielkiego Wschodu Francji dla "Wolnomularza Polskiego", Nr 11-12, s. [2].
Bez tytułu działu.

77. Wielki Wschód Polski, Nr 15-16, s. [2].
Bez tytułu działu. O powołaniu do życia 13 lipca 1997 polskiej obediencji liberalnej.

78. Wierzcholski Kazimierz, Prawo chroni polską masonerię, rozmowa z mec. Antonim Korycińskim, Nr 17-18, s. 3-4.

79. Wiwat wszystkie stany..., Nr 8, s. [2].
Bez tytułu działu. O znaczeniu Konstytucji 3 Maja dla wolnomularzy polskich.

80. Władysław Bocheński – In Memoriam, Nr 21-22, s. [15].
Bez tytułu działu. Nota podpisana "Wolnomularz Polski".

81. Wolnomularska Konferencja Europejska, Nr 11-12, s. [2].
Bez tytułu działu. O spotkaniu w Budapeszcie 1-2 marca 1997 r. przedstawicieli 16 obediencji liberalnych.

82. "Wolnomularz Polski" w bibliotekach i w Internecie, Nr 21-22, s. 10-12.

83. Wolnomularze – laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, Nr 9, s. [15].
Bez tytułu działu. Lista 9 osób. Na podstawie "Blaue Blaetter".

84. Wysocki Adam Witold, C.I.M.P.A. Na drodze do braterskiej jedności, Nr 26-27, s. [2].
Bez tytułu działu. O założeniu 4-5 grudnia 1998 r. "Conference Internationale Maconnique des Puisances Adogmatiques". Art. podpisany "WYS".

85. Wysocki Adam Witold, Czy wolnomularze chcą rządzić światem?, Nr sygnalny, s. 5.
Wywiad z Jacquesem Orefice.

86. Wysocki Adam Witold, Karta europejskiej tożsamości, Nr 8, s. 1-4.
Bez tytułu działu.

87. Wysocki Adam Witold, Ku Europie ponad podziałami: rozmowa z polskim masonem, Nr 2, s. 4-5.
Wywiad z pierwszym Czcigodnym loży "Wolność Przywrócona", rozmówcy nie przedstawiono.

88. Wysocki Adam Witold, Masoni i polityka, Nr 7, s. 3-5.
Bez tytułu działu.

89. Wysocki Adam Witold, Masońskie Floralia Muzyczne, Nr 9, s. 7.
O "Świętojańskim Garden Party" zorganizowanym przez lożę Europa w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie.

90. Wysocki Adam Witold, Na drodze ku Europie [...], Nr 2, s. 2.
Wstępny tekst odredakcyjny.

91. Wysocki Adam Witold, Od Europy chorej – do Europy marzeń: rozmowa z Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Francji Gilbertem Abergel, Nr 3, s. 3-5.

92. Wysocki Adam Witold, Poprzemy inicjatywę Księdza Prymasa?, Nr 19-20, s. [2].
Bez tytułu działu. Nadtytuł: Od redaktora.... O projekcie budowy kościoła-wotum pw. Opatrzności Bożej.

93. Wysocki Adam Witold, Redaktor naczelny "Ars Regia" – o "Wolnomularzu Polskim", Nr 1, s. 5.
Wywiad z prof. Tadeuszem J. Cegielskim.

94. Wysocki Adam Witold, [Sześćdziesiąty pierwszy] Światowy Kongres UFL – Ateny '96, Nr 9, s. [2].
Bez tytułu działu.

95. Wysocki Adam Witold, Tolerancja i tolerowanie, Nr sygnalny, s. 6-7.
Wywiad z anonimowym polskim masonem.

96. Wysocki Adam Witold, Żegnaj, bracie Tadeuszu, Nr 4, s. [2].
Art. wspomnieniowy o Tadeuszu Gliwicu, opatrzony nekrologiem. Zm. 19 maja 1994 r.

97. Wysocki Adam Witold, Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Bliżej lóż i obediencji, Nr 6, s. 3.
Bez tytułu działu. Odredakcyjny artykuł wstępny.

98. * Wysocki Adam Witold, Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Jeśli można mówić o ekumenii [...], Nr 3, s. [2].
Dział "Listy, listy". Wstępny tekst odredakcyjny.

99. * Wysocki Adam Witold, Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Od pierwszego, sygnalnego numeru..., Nr 4, s. [2].
Dział "Pożegnanie". Wstępny tekst odredakcyjny.

100. * Wysocki Adam Witold, Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Pięć lat "Wolnomularza Polskiego", Nr 23-24, s. [2].
Bez tytułu działu.

101. Wysocki Adam Witold, Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Pięknie dziękujemy [...], Nr 1, s. 2.
Wstępny tekst odredakcyjny.

102. Wysocki Adam Witold, Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Współczesna masoneria [...], Nr sygnalny, s. 2.
Wstępny tekst odredakcyjny.

103. "Wolnomularz polski" w Niemczech, Nr 1, s. 3-4.
O wizycie A. W. Wysockiego na I Europejskim Forum, zorganizowanym pod Berlinem przez jedną z niemieckich organizacji pozarządowych.

104. Zgromadzenie Generalne Uniwersalnej Ligi Masońskiej (UFL-1905), Nr 26-27, s. 5.
Nadtytuł: Ateny – Maj 1999.

105. [Trzy fragmenty:] [dwa przedruki i cytaty bez tytułu:] Jacques Orefice, z wywiadu dla tygodnika "Przekrój"; Jean-Robert Ragache, z wypowiedzi w czasie pobytu w Warszawie; Kto nigdy nie będzie masonem?, z regulaminu loży Cnotliwy Sarmata (1769 r.), Nr sygnalny, s. 2.

 

 

2. MYŚLI, IDEE, POGLĄDY, OPINIE

Templum i szatan (2). — Templum i Kościół (sygn., 2, 3) . — Edukacja i bracia (2) . — Masoni i polityka (2, 5). — Filozofia symbolu (2, 3). — Nasza ankieta (3, 4). — Na zrębie (4). — Masoneria i etyka (5). — Uniwersalizm i tolerancja (5). — Wczoraj i jutro (10). — Tradycje i wartości (11-12). — Oceny, opinie (11-12). — Opinie, poglądy (13-14). — Sacrum profanum (19-20). — Opinie, opinie (23-24). — Nihil novi (26-27). — Sztuka królewska (29). — W imię prawdy (31). — Przeczytaliśmy (32). — Bez tytułu działu (13-14, 17-18).

 

106. Alchemia i Różokrzyżowcy, Nr 3, s. 13-15.
Materiał na podstawie książki Paula Sédira (właśc. Yvon Leloup), Różokrzyżowcy. Historia i nauka, Warszawa 1994.

107. Błogosławieni w fartuszkach, Nr sygnalny, s. 8.

108. Clinton William C., Prezydent Clinton o Równości, Wolności i Braterstwie, Nr 11-12, s. 4.
Fragmenty przemówienia z 20 stycznia 1997 r.

109. Dąbrowa Zbigniew, Masoni w hitlerowskim więzieniu: wspomnienia, Nr 3, s. 12.

110. Dobrowolski Józef Andrzej, Prawa człowieka – płaszczyzna porozumienia, Nr 5, s. 16.
Artykuł omyłkowo opatrzony notą o prof. Marii Szyszkowskiej.

111. Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Czy Klemens XII był niedoinformowany?, Nr sygnalny, s. 8.
Dywagacja historyczna oparta na tekstach A. Mellora i J.A. Ferrer-Benimelego.

112. Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Kielich goryczy, Nr 2, s. 18.
Część druga "Tryptyku o ludzkim poznaniu, godności i cierpieniu".

113. Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Masoni – słudzy szatana, Nr 2, s. 20-21.
Artykuł o mistyfikacji Leo Taxila, podpisany "MDW".

114. Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Opus Dei nie jest kościelną masonerią!, Nr 17-18, s. [15].
Bez tytułu działu. List do red. Janusza Rolickiego, red. nacz. "Trybuny" w odpowiedzi na art. A. Frydrychowicza i A. Wołk-Łaniewskiej, Czarna pajęczyna.

115. Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Piłsudski kontra Gall – spór o zmarłego masona, Nr 2, s. 13-14.

116. * Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Z nadzieją na dialog, Nr 17-18, s. 10.
Dział "Sztuka królewska". O masonerii i Kościele.

117. Dwugłos, Nr sygnalny, s. 9. Fragmenty dwóch tekstów: G. Ł., Chronić każde życie, "Słowo. Dziennik katolicki" 1993, nr z 29 czerwca; Jan Turnau, Kapsuła, kompleks czy komuna, "Gazeta Wyborcza" 1993, nr z 17-18 lipca.

118. Gertych Zbigniew, Ile wolności w nauce?, Nr 4, s. 12.

119. Harasim Paul, Nazywać masonów satanistami to głupota, Nr 2, s. 22.
Artykuł z "The Houston Post" 1993, przedrukowany z "The Pennsylvania Freemason" 1993, nr 3.

120. Kaczmarczyk Wacław, Co cieszy, co zadziwia..., Nr sygnalny, s. 11.
Fragmenty wywiadu z Jacquesem Orefice, opublikowanego przez "Przekrój" 1993, nr z 7 marca.

121. Kołakowski Leszek, Co ze świętym Pawłem?, Nr 13-14, s. [15].
Bez tytułu działu. O karach w prawie polskim za publiczne propagowanie ustroju komunistycznego. Przedruk z "Gazety Wyborczej" 1997, nr z 9 maja.

122. Kozakiewicz Mikołaj, Sekta czcicieli diabła? Kościół nienawidził masonerii, gdyż skupiała ona ludzi wybitnych, Nr 23-24, s. 10-11.

123. * Kracik Jan, ks., Papieże, prawda, prawa człowieka, Nr 17-18, s. 8-10.
Dział "Sztuka królewska". Przedruk z "Gazety Wyborczej" 1997, nr z 29-30 listopada.

124. Miziołek Władysław, bp., List z 7 lutego 1994 r. do redakcji "Wolnomularza Polskiego", Nr 2, s. 9.
Protest przeciwko wprowadzającym w błąd informacjom w artykule W roku 1994 przypadnie 150-lecie YMCA (Nr 1, s. 17.)

125. Nagy Töhötom, O jedną nienawiść mniej... List otwarty do Jego świątobliwości Pawła VI, Nr 2, s. 8.
Przekład z jęz. niemieckiego, tłum. Adam Witold Wysocki.

126. Niemczewska Barbara, Klatka, Nr 3, s. 11.
Literacka wizja problemu rozumienia wolności jako braku ograniczeń.

127. Niemczewska Barbara, Krótkie opowiadanie o ludzkim cierpieniu i godności, Nr 2, s. 19-20.
Część trzecia "Tryptyku o ludzkim poznaniu, godności i cierpieniu".

128. Nowicki Andrzej Rusław, Giordano Bruno wkracza w nowe tysiąclecie. W czterechsetlecie męczeńskiej śmierci, Nr 31, 9-13.

129. Nowicki Andrzej Rusław, Jakie treści powinny być wpisane w hasła wolności, równości braterstwa i sprawiedliwości społecznej: odpowiedź na ankietę redakcji "Wolnomularza Polskiego", Nr 3, s. 8.

130. Nowicki Andrzej Rusław, O wychowawczym promieniowaniu masonerii. Wzór osobowy nauczyciela-masona, Nr 4, s. 10-12.

131. Nowicki Andrzej Rusław, Wspomnienie z zebrania Loży Masońskiej imienia Vaniniego, Nr 2, s. 10.

132. Powinności masona, Nr sygnalny, s. 9.
Przekład fragmentu pierwszego z punktów w "Dawnych obowiązkach masona" J. Andersona z komentarzem.

133. Protest, Nr 4, s. 14.
Protest uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Zakład Filozofii Polityki Instytutu Studiów Politycznych PAN przeciwko likwidacji tegoż Zakładu Filozofii Polityki, w którym prof. Szyszkowska zatrudniła dr Dołęgowską-Wysocką i zleciła jej pracę badawczą nad filozofią polityczną dawnej i obecnej masonerii.

134. red., Ksiądz – masonożerca, Nr sygnalny, s. 9.
O księdzu kan. Henryku Czepułkowskim.

135. Rudnicki Konrad, Wolność, równość, braterstwo i sprawiedliwość społeczna, Nr 3, s. 9.

136. Polscy masoni a nowa konstytucja, Nr 5, s. 11-12.

137. Siewierski Jerzy, Powrót Opętanych, Nr 26-27, s. 9-10.
Nadtytuł: Koniec wieku.

138. Szyszkowska Maria, Filozofia codzienności, Nr 13-14, s. 3.
Nadtytuł: Filozofia masonerii. Przedruk fragmentu artykułu z "Res Humana" 1997, nr 3, s. 35.

139. Szyszkowska Maria, Odpowiedzialność i wolność uczonych, Nr 32, s. 14.
Nadtytuł: Codzienność i filozofia. Przedruk z: "Obserwacje. Przegląd tygodniowy" 2000, nr z 2 lutego.

140. Szyszkowska Maria, Odpowiedzialność za słowo, Nr 29, s. 9-11.
Fragmenty książki Filozofia w Europie.

141. Szyszkowska Maria, Poczucie zagubienia, Nr 2, s. 17.
Fragmenty książki M. Szyszkowskiej, Zagubieni w codzienności, Warszawa 1992, przez Redakcję przedstawione jako część pierwsza "Tryptyku o ludzkim poznaniu, godności i cierpieniu".

142. Szyszkowska Maria, Podejmowanie decyzji, Nr 4, s. 13.
Fragment książki Stwarzanie siebie, Warszawa: Interlibro 1994.

143. Szyszkowska Maria, Szukać własnej drogi, Nr 3, s. 10.
Fragmenty książki Zagubieni w codzienności, Warszawa 1992.

144. Thurn Konrad D., Tolerancja i jej granice, Nr 23-24, s. 8-9.

145. Tischner Józef, ks., Społeczność, która nie wojowała myślą, Nr 11-12, s. 13-14.
Przedruk fragmentów artykułu poświęconego masonerii z "Tygodnika Powszechnego" 1997, nr 9 (z dnia 2 marca).

146. Tuora Maciej, Tajemnica Boga Atuma, Nr 19-20, s. 11-12.
O jednym z bóstw egipskich.

147. Uniwersalna Liga Masońska [...] Ludwikowi Hassowi [...], Nr 5, s. 2.
Dyplom honorowego członka UFL-Polska.

148. W., Szkoła świecka – spiżowym filarem republiki, Nr 2, s. 12.
Refleksje historyczne w związku z demonstracją zorganizowaną w Paryżu przez Narodowy Komitet Akcji Laickiej.

149. Wielka Ankieta Jubileuszowa, Nr 3, s. 7-8.

150. "Wolnomularz" w "Czasie", Nr 5, s. 8-13.
Rozmowa Redakcji "Czasu Krakowskiego" z Anatolem Arciuchem i Adamem Witoldem Wysockim.

151. Wójtowicz Norbert, Franco a masoni, Nr 13-14, s. 6-9.
Przedruk z "Rojalista - Pro Patria" 1997, nr 1 (21).

152. Wysocki Adam Witold, Jean Jacques Rousseau powiedział kiedyś [...], Nr 5, s. 2.
Odredakcyjny artykuł wstępny. Bez tytułu.

153. Wysocki Adam Witold, "Jezuici i wolnomularze": Czy porozumienie Kościoła z Masonerią jest możliwe?, Nr 2, s. 4-9.
Refleksje w związku z książką T. Nagy'ego, jezuity, który po porzuceniu swojego zakonu i obowiązków kapłańskich wstąpił w szeregi masonerii w Argentynie (Jesuiten und Freimaurer, Wien: Wilhelm Frick Verlag. Oryg.: Jesuitas y masones, Buenos Aires 1963; 1964; 1965).

154. Wysocki Adam Witold, List z 15 lutego 1994 r. do biskupa Władysława Miziołka, Nr 2, s. 9.
Odpowiedź na list z 7 lutego 1994 r., opublikowana pod tekstem listu biskupa.

155. Wysocki Adam Witold, Masoni i Kościół, Nr 10, s. 3-6.

156. Wysocki Adam Witold, Obraduje Wielki Wschód Francji, Nr 23-24, s. 7.
Przemyślenia w związku z wrześniowym konwentem tej obediencji.

157. Zachariasz Andrzej L., U podstaw ładu świata ludzkiego, Nr 4, s. 9.

158. Zamek masonów za kościelne pieniądze?, Nr sygnalny, s. 10-11.
Streszczenie artykułu Wojciecha Tochmana, O dzielnym stolarzu, tajemniczym zamku i bankowcach małego serca, "Magazyn Gazety Wyborczej" 1993, nr 20 z 16 lipca.

159. Zychowicz Jacek, Myślę więc chrześcijaninem nie jestem, Nr 23-24, s. 12-14.
Rozmowa z Karlheinem Deschnerem, autorem książek z gatunku publicystyki historycznej. Przedruk z "Aneksu Trybuny".

 

 

3. Z ŻYCIA LÓŻ I OBEDIENCJI
(DZIAŁ AKTUALNOŚCI)

Loża i świat (5). — Z życia lóż i obediencji (7, 8, 13-14, 21-22, 26-27, 28, 29, 30, 31, 32). — Masoni i świat (9). — Wczoraj i dzisiaj (9). — Masoneria na świecie (11-12). — Masoneria w internecie (13-14). — Między braćmi (15-16). — Sztuka królewska (15-16). — Wydarzenia, wydarzenia (23-24). — Masonica ze świata (26-27). — Wydarzenia i fakty (30). — Bez tytułu działu (4, 5, 6, 8, 10, 17-18, 25).

 

160. Akademia Mistrza Hirama, Nr 15-16, s. 10.
O klubie zainteresowań działającym od trzech lat w warszawskim Muzeum im. Andrzeja Struga i moderowanym przez polskich historyków masonerii.

161. Austria. Heinz Scheiderbauer ponownie Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Austrii, Nr 29, s. 6.

162. Apage masonas!, Nr 7, s. 8.
Komentarz Redakcji do oskarżeń o mord na działaczu NSZZ Solidarność.

163. Bergstrand Per-Erik, Szwedzki zakon masoński, Nr 32, s. 6-7.
Nadtytuł: Po 244 latach kończy się królewski patronat.

164. "Bez pracy, praw i perspektyw", Nr 29, s. 5.
Zapowiedź cyklu desek lożowych poświęconych bezrobociu i biedzie, przygotowywanych przez wiedeńską lożę "Zu den drei Lichten".

165. Będzie Wielka Loża, Nr 7, s. 7.
Nadtytuł: Nigeria. Na podstawie "The Tasmanian Mason" 1995.

166. Będzie "Wjestnik", Nr 13-14, s. 14.
Nadtytuł: Rosja. O konferencji naukowej zorganizowanej 23 stycznia 1997 r. przez Instytut Filozofii RAN, a także o planach wydawania w Rosji czasopisma masońskiego o wspomnianym wyżej tytule.

167. "Bibliotheca Masonica" Augusta Beiza, Nr 8, s. 6.
O szwajcarskiej fundacji udostępniającej katalogi swoich zbiorów książkowych.

168. * Biskup odwiedził lożę masońską, Nr 4, s. 8.
Dział "Sekret budowy". Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji.

169. Blaski i cienie Wielkiej Loży Afryki Południowej, Nr 30, s. 5-6.
Nadtytuł: RPA. Na podstawie artykułu S. Luchina w "The Tasmanian Mason" 1992, nr 3.

170. Bośnia, Nr 26-27, s. 7.
O nowej loży bośniackiej w Lubljanie. Na podstawie "Blaue Blaetter" 1998, nr z listopada.

171. Byliśmy..., Nr 9, s. 10.
O spotkaniu w Klubie im. Giorgio la Piro 7 października 1996 r. nt. "Szkoła - religia - polityka". Art. podpisany "Wolnomularz Polski".

172. Czechy '98, Nr 25, s. 1, 3.
Bez tytułu działu. O konwencie Wielkiego Wschodu Czech 9-10 października.

173. [Czwarta] Loża w Turku, Nr 15-16, s. 8.
Nadtytuł: Estonia. Notka o kolejnej loży założonej w Estonii.

174. Czy powstanie Wielka Loża Niemiecka?, Nr 8, s. 5.
O trudnościach, na jakie napotykają plany przekształcenia VGLvD w jedną obediencję. Na podstawie "Blaue Blaetter" 1996, nr z kwietnia.

175. Dar dla muzeum, Nr 9, s. 9-10.
O darze Ewy Jaśkowskiej dla Muzeum w Dobrzycy.

176. * Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Kielecka "Gwiazda Nadziei", Nr 2, s. 16.
Dział "Loża polska". Artykuł podpisany "MDW".

177. [Dziesiąty] Kongres Europejskich Muzeów Masońskich, Nr 23-24, s. 11.
Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji.

178. Dziewięć rytów w lożach brazylijskich, Nr 30, s. 5.
Nadtytuł: Brazylia.

179. [Dziewięćdziesięcio]-lecie wiedeńskiej loży "Kosmos", Nr 13-14, s. 11.
Na podstawie "Blaue Blaetter" 1997, nr 256 (maj).

180. "Equinoccial del Equador", Nr 15-16, s. 8.
Nadtytuł: Ekwador. O Wielkiej Loży Ekwadoru.

181. Estonia, Nr 26-27, s. 7.
O nowej loży w Tartu. Na podstawie "Blaue Blaetter" 1998, nr z listopada.

182. * Europejska Konferencja Wielkich Mistrzów, Nr 4, s. 8.
Dział "Sekret budowy". Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji.

183. "Ex Oriente Lux", Nr 15-16, s. 9.
Tytuł zbiorczy: Wieści najnowsze. O nowej serii wydawniczej Wielkiego Wschodu Polski.

184. Faux Pas na Konwencie W:. L:. Szwajcarii, Nr 23-24, s. 11.
Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji.

185. Finlandia [nadtytuł, nota bez tytułu], Nr 15-16, s. 6-7.
O wyborze nowego Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Finlandii.

186. Finlandia, Nr 26-27, s. 7.
O nowym tytule honorowym dla wolnomularzy z 50-letnim stażem. Na podstawie "Blaue Blaetter" 1998, nr z listopada.

187. Francois Yriex, Eric Vanlerberghe i Michel Klich w "Wolnomularzu Polskim", Nr 25, s. 1.
Bez tytułu działu. O wizycie dostojników w redakcji.

188. "Freemasonry Today", Nr 13-14, s. 12.
Nadtytuł: Wielka Brytania. O planowanym na czerwiec 1997 r. wydaniu pierwszego numeru czasopisma masońskiego. Na podstawie "Alpina" 1997, nr 3.

189. G.D., Odtworzenie Loży Droit Humain "Orzeł Biały", Nr 6, s. 4.
Bez tytułu działu.

190. Gertych Zbigniew, Ludzie i kwiaty, Nr 6, s. 7.
Bez tytułu działu. O kwiatach ozdobnych i ogrodzie botanicznym w Powsinie.

191. Gertych Zbigniew, "O uniwersalizmie i ogrodach", Nr 15-16, s. 9.
Tytuł zbiorczy: Wieści najnowsze. O odczycie pod tym tytułem wygłoszonym na pierwszym "Spotkaniu pod Akacją" w Warszawie.

192. Gran Logia de Espana, Nr 29, s. 4-5.
O 17-leciu Wielkiej Loży Hiszpanii.

193. Hans Buehler Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Szwajcarii "Alpina", Nr 8, s. 5.
Na podstawie "Alpina" 1996, nr 2.

194. Historyczne "prapoczątki", Nr 28, s. 9.
Nadtytuł: Anglia. Garść migawek historycznych.

195. Historyczny cmentarz masoński, Nr 7, s. 6-7.
Nadtytuł: Teksas. Przedruk z "The Kansas Mason" 1995, nr 5.

196. In memoriam Brata Yitzhaka Rabina, Nr 9, s. 6.
Na podstawie "Zirkelkorrespondenz" 1996, nr 1.

197. * Izrael [nadtytuł, nota bez tytułu], Nr 19-20, s. 8.
Dział: "Sekrety warsztatu". Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. O jubileuszu 50-lecia Wielkiej Loży Izraela.

198. Juan Carlos pozdrawia masonów, Nr 21-22, s. 6.
Nadtytuł: Hiszpania. O uroczystościach masońskich 13 marca 1998 r. w Madrycie, na których odczytano list od króla.

199. Jubileusz wiedeńskiej loży francuskiej "Aux Trois Canons", Nr 32, s. 11-12.
Nadtytuł: Austria.

200. Jurysdykcja Polska Droit Humain, Nr 13-14, s. 10.
Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. O powołaniu do życia polskiej obediencji mieszanej 27 kwietnia 1997 r.

201. Karpaty 2000 (Pierwsze spotkanie Wielkich Mistrzów Wielkich Lóż Europejskich), Nr 31, s. 4-5.
O spotkaniu w dniach 11-12 lutego w Sinaia, w rumuńskim pałacu królewskim.

202. Kobiety w fartuszkach? Czemu nie..., Nr 30, s. 6.
Nadtytuł: Anglia, O stanowczym sprzeciwie (wbrew temu, co sugeruje tytuł notatki) Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii wobec "organizacji, które nie uprawiają czysto masońskich rytuałów, ale usiłują przeniknąć do Sztuki Królewskiej".

203. * Konferencja prasowa po otwarciu Świątyni WM w Bolzano / Bozen, Nr 10, s. 13.
Dział "Sekrety budowy". Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji.

204. Konferencja Wielkich Mistrzów Ameryki Północnej, Nr 28, s. 6.
O spotkaniu z 20-24 lutego 1999 r. Nadtytuł: Honolulu.

205. Konkurs tylko dla masonów: sensacja!, Nr 4, s. [28].
Bez tytułu działu. O pierwszym po 200 latach namalowanym w Polsce portrecie masońskim. Na podstawie informacji z miesięcznika "Pani" 1994, nr 5.

206. Kongres Krajowy 95 UFL Austra, Nr 7, s. 7-8.
Przedruk z "Blaue Blaetter", nr 242 (styczeń).

207. Konwent W:. W:. Czech, Nr 23-24, s. 11.
Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. O konwencie w październiku 1998 r.

208. * Konwent Wielkiego Wschodu Czech, Nr 9, s. 3.
Dział: "Sekrety budowy". Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji.

209. Konwent Wielkiego Wschodu Czech, Nr 15-16, s. 3-4.
Sprawozdanie z konwentu w dniach 11-12 października 1997 r. w Pradze.

210. Konwent Wielkiego Wschodu Polski, Nr 17-18, s. [2].
Bez tytułu działu. O konwencie z dnia 11 listopada 1997 r.

211. Konwent Wielkiej Loży, Nr 21-22, s. 5-6.
Nadtytuł: Węgry. O konwencie z 21 marca 1998 r. Na podstawie "Alpina" 1998.

212. Konwent Wielkiej Loży Hiszpanii, Nr 8, s. 6.
O zebraniu z 8-9 marca 1996 r. Na podstawie relacji z "Blaue Blaetter".

213. Kościół rozmawia z Masonerią, Nr 30, s. 5.
Nadtytuł: Austria. O książce Kurta Barescha, Kościół katolicki i Masoneria – braterski dialog.

214. Krzysztof Kolumb, Nr 7, s. 8.
O "rewelacjach" Umberto Bartocciego, według którego wyprawa Kolumba była wielką ucieczką prześladowanych przez papiestwo Żydów, masonów i templariuszy. Na podstawie "Profil" 1995, nr 45.

215. Książę Kentu nadal Wielkim Mistrzem Zjednoczonej Wielkiej Loży Anglii, Nr 13-14, s. 14.
Na podstawie "Blaue Blaetter".

216. La Heroldo, Nr 11-12, s. 3.
O wznowieniu organu prasowego UFL.

217. Licealiści – Wolnomularze, Nr 29, s. 6-7.
O inicjacji uczniów klas maturalnych w warszawskiej loży "Europa".

218. List gończy za Licio Gelli, Nr 21-22, s. 6.
Nadtytuł: Włochy. O dalszych kolejach afery loży P2.

219. Loża "Orzeł Biały" w Toruniu, Nr 15-16, s. 9.
Tytuł zbiorczy: Wieści najnowsze. O pracach katowickiej loży Droit Humain na wyjeździe.

220. * Malezja [nadtytuł, nota bez tytułu], Nr 19-20, s. 8.
Dział "Sekrety warsztatu". Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. O masonerii malezyjskiej.

221. * Masoneria na Kubie, Nr 4, s. 8.
Dział "Sekret budowy". Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji.

222. Masoneria oggi, Nr 5, s. 12.
Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. O nowym organie prasowym Wielkiej Loży Włoch.

223. Masoneria w Chorwacji, nr 5, s. 13.
Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. O rozpoczęciu działalności przez Wielką Lożę Chorwacji.

224. Masońska filantropia, Nr 28, s. 7.
Nadtytuł: Australia.

225. Masońska wiosna w Libanie, Nr 29, s. 6.
Nadtytuł: Bejrut. O kolokwium "Masoneria u progu trzeciego millenium" zorganizowanym przez Wielką Lożę Cedrów (Liban) i Wielki Wschód Francji.

226. * Masońskie znaki na amerykańskich samochodach, Nr 4, s. 8.
Dział "Sekret budowy". Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji.

227. Międzynarodowe Spotkanie Wielkich Mistrzów, Nr 13-14, s. 11.
O spotkaniu w dniach 21-22 marca 1997 r. w Rzymie. Na podstawie "Blaue Blaetter".

228. Nimmerrichter A., Wiedeńskie jubileusze lożowe, Nr 7, s. 6.
Nadtytuł: Austria.

229. Nowa loża "Droit Humain": "Konstytucja 3 Maja", Nr 29, s. 7.
Informacja o nowej placówce obediencji mieszanej w Warszawie.

230. Nowa loża "Europejska", Nr 15-16, s. 7.
Nadtytuł: Francja. O loży "Europejczycy" należącej do Wielkiej Loży Narodowej Francji.

231. Nowe loże policyjne, Nr 19-20, s. 7-8.
Dział "Sekrety warsztatu". Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. Nadtytuł: Wielka Brytania. Na podstawie art. P. Hesketha w "Freemasonry Today".

232. Nowe loże w Niemczech Wschodnich, Nr 6, s. 5-6.
Bez tytułu działu.

233. Nowe Oświecenie, Nr 7, s. 6.
Przedruk z "Blaue Blaetter" 1996, nr 242 (styczeń).

234. * Nowe pismo masońskie: "Ars Regia" o "Wolnomularzu Polskim", Nr 2, s. 16.
Dział "Loża polska".

235. * Nowe władze UFL, Nr 10, s. 13.
Dział "Sekrety budowy". Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji.

236. Nowicki Andrzej Rusław, Akakia – czasopismo greckich wolnomularzy, Nr 5, s. 15.
Notatka podpisana "A.N.".

237. Nowicki Andrzej Rusław, Jesteśmy przekonani, że Europa... [Fragment bez tytułu], Nr 31, s. 3.
Fragmenty przemówienia z 3 maja 2000 r.

238. Nowy wielki Mistrz Burkina Faso, Nr 23-24, s. 11.
Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji.

239. Nowy Wielki Mistrz W:. L:. Turcji, Nr 23-24, s. 11.
Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji.

240. O nawrócenie heretyków i masonów, Nr 29, s. 7.
O Ogólnopolskim Dniu Modlitw Rycerstwa Niepokalanej. Na podstawie "Rzeczpospolita" 1999, nr z 26 lipca.

241. O tolerancję i kulturę polityczną, Nr 6, s. 3.
Bez tytułu działu. O "Spotkaniu pod Akacją" 6 października 1995 r.

242. Osiągnięcia i Plany Loży Badawczej "Quatuor Coronati", Nr 15-16, s. 6.
Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. O niemieckiej loży badawczej. Na podstawie "Blaue Blaetter" 1997, nr 258 (wrzesień).

243. [Osiemdziesiąt] lat Wolfganga Łukasiewicza. Zgromadzenie Generalne UFL – Austria, Nr 29, s. 12.

244. * Otto M., Więcej "prac otwartych", Nr 19-20, s. 7.
Dział: "Sekrety warsztatu". Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. Nadtytuł: Czechy. Przedruk z "Alpina" [nr nieznany].

245. [Pięcio]-lecie Wielkiej Loży Czech, Nr 6, s. 4.
Bez tytułu działu.

246. [Pięćdziesiąt] lat Deklaracji Praw Człowieka, Nr 5, s. 2-3.
Bez tytułu działu. O uroczystości rocznicowej zorganizowanej przez Wielką Lożę Austrii. Na podstawie "Blaue Blaetter".

247. [Pięćdziesięcio]-lecie loży Rose im Alpenland, Nr 28, s. 7.
Nadtytuł: Niemcy.

248. [Pięćdziesięcio]-lecie Zjednoczenia Wielkich Lóż Niemiec, Nr 28, s. 8.
Nadtytuł: V.G.L.v.D.

249. Polnischer Freimaurer na Krajowej Konferencji UFL-Niemcy, Nr 13-14, s. 10-11.
Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. O przyjęciu niemieckojęzycznego numeru "Wolnomularza Polskiego".

250. Polscy masoni a nowa Konstytucja w "Blaue Blaetter", Nr 13-14, s. 13-14.
Prezentacja polonicum zamieszczonego w tym periodyku.

251. Popiersie Waszyngtona, Nr 9, s. 6.
O darze Wielkiej Loży Portugalii dla House of the Temple Rady Najwyższej Jurysdykcji Północnej USA, przekazanym za pośrednictwem p. ambasador Elizabeth Bagley. Na podst. "Alpina" 1996, nr 1.

252. * Powstała loża "Wicznyj Kamieniar" na Wschodzie Lwowa, Nr 2, s. 16.
Dział "Loża polska". Informacja przekazana przez Czcigodnego loży "Wicznyj Kamieniar", podpisanego inicjałami "TB".

253. Prezydent RFN przyjął delegację wolnomularzy, Nr 8, s. 5.
O wizycie delegacji wolnomularzy niemieckich u Romana Herzoga 15 marca 1996 r. Na podstawie "Humanitaet".

254. * Prochy Pułaskiego?..., Nr 11-12, s. 4. Dział "Tradycje i wartości".
O badaniu szczątków z mogiły pod Savannah.

255. Przed 60 laty..., Nr 30, s. 7.
Fragment Dzienników Marii Dąbrowskiej.

256. "Pythagoras", Nr 5, s. 12.
Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. O wznowieniu organu prasowego Wielkiej Loży Grecji.

257. "Quatuor Coronati", Nr 5, s. 13.
Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. O wydawnictwach słynnej brytyjskiej loży badawczej.

258. R:.E:.F:.O:.R:.Ma. Forum z Internetu, Nr 13-14, s. 4-5.
O europejskim ruchu na rzecz reformy wolnomularstwa, założonym w Dortmundzie.

259. Rada badawcza, Nr 15-16, s. 8.
Nadtytuł: Australia. O ciele koordynującym prace lóż badawczych Australii i Nowej Zelandii.

260. Rataj Adam, Krucjata z Kozichgłów?, Nr 31, s. 5-8.
Przedruk z "Gazety Wielkopolskiej" dodatku lokalnego do "Gazety Wyborczej" 1999, z dnia 7 października, s. 4.

261. Ratujmy Dobrzycę!, Nr 9, s. 8-9.

262. "Revista Masonica de Chile", Nr 5, s. 12-13.
Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. O organie prasowym Wielkiej Loży Chile.

263. Ruediger Groh Światowym Prezydentem UFL, Nr 29, s. 4.

264. Rumunia, Nr 26-27, s. 7.
O uznaniu regularności Wielkiej Loży Narodowej Rumunii. Na podstawie "L'incontro delle genti" 1998, nr 3.

265. "Sarastro" – Masońska Orkiestra Kameralna, Nr 7, s. 7.
Nadtytuł: Włochy. Przedruk z "Die Bruederschaft" 1995, nr 5.

266. [Siedemdziesięciopięcio]-lecie fińskiej masonerii, Nr 28, s. 8.
Nadtytuł: Finlandia.

267. Słowenia, Nr 26-27, s. 7.
O nowej loży słoweńskiej w Lubljanie. Na podstawie "Blaue Blaetter" 1998, nr z listopada.

268. Souvenir de Rencontre Fraternelle, Nr 21-22, s. 9.
O spotkaniu masonek polskich, czeskich i francuskich w Ciążeniu 12-13 czerwca 1998 r.

269. * Spotkanie pod Akacją, Nr 9, s. 3.
Dział "Sekrety budowy". Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. O spotkaniu dyskusyjnym z 28 sierpnia 1996 r.

270. * [Sto] lat loży "Lessing", Nr 19-20, s. 7.
Nadtytuł: Austria. Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. Dział: "Sekrety warsztatu". Na podstawie "Blaue Blaetter".

271. Światowa Konferencja Wielkich Mistrzów, Nr 21-22, s. 5.
Nadtytuł: USA. O spotkaniu w Nowym Jorku 1-3 maja 1998 r.

272. Świętojańska Garden Party w Ogrodzie Botanicznym PAN, Nr 21-22, s. 7.
Nadtytuł: Polska. Artykuł opatrzony reprodukcją zaproszenia na imprezę.

273. "The Kansas Mason", Nr 5, s. 13.
Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji. O amerykańskim czasopiśmie masońskim.

274. Thodicius, Thomsen, Kaaber..., Nr 28, s. 9-10.
Nadtytuł: Islandia. O pierwszych islandzkich masonach.

275. Węgry. Niemieckojęzyczna loża "Franz Liszt" w Budapeszcie, Nr 26-27, s. 8.
Notatka podpisana: "(Javdbrugge)".

276. Wielcy Mistrzowie Ameryki Północnej, Nr 21-22, s. 5.
Nadtytuł: Filadelfia. O spotkaniu Wielkich Mistrzów Wielkich Lóż i obediencji regularnych w Filadelfii 22-24 lutego 1998 r.

277. Wielka Loża Anglii uznaje loże Prince Hall, Nr 15-16, s. 8.
Nadtytuł: USA. O historycznym akcie wobec masonerii afroamerykańskiej.

278. Wielka Loża Rosji, Nr 8, s. 5.
O powstaniu nieregularnej obediencji rosyjskiej. Na podstawie "Southern California Research Lodge" 1996, nr z 15 lutego.

279. Wielka Loża Słowenii, Nr 30, s. 4.

280. Wielka Nagroda Humanistyczna, Nr 15-16, s. 7-8.
Nadtytuł: Niemcy. O nagrodzie przyznawanej corocznie przez wolnomularstwo niemieckie.

281. Wielki Mistrz opowiada o historii, Nr 28, s. 10.
Nadtytuł: Rumunia. Skrót na podstawie "L'incontro delle genti" 1999, nr 1.

282. * Włochy – Licio Gelli aresztowany!, Nr 5, s. 3.
Bez tytułu działu. O dalszym ciągu śledztwa w sprawie loży P2.

283. Wolnomularskie lobby dla artystów i sztuki, Nr 13-14, s. 12.
Nadtytuł: Austria. Na podstawie "Blaue Blaetter" 1997, nr 255 (kwiecień).

284. Wolnomularstwo w Namibii, Nr 32, s. 11.
Na podstawie artykułu Gerharda Kruschata w "Hanseatisches Logenblatt".

285. Wolnomularze na wózkach, Nr 30, s. 4.
O inicjowaniu niepełnosprawnych w Wielkiej Loży stanu Indiana.

286. * Wspólna inicjatywa francuskich katolików i masonów, Nr 4, s. 8.
Dział "Sekret budowy". Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji.

287. Wspólna loża anglo-belgijska?, Nr 15-16, s. 7.
O planach UGLE, na które wstępną zgodę wydała Wielka Loża Belgii.

288. Wspólne prace w Nancy, Nr 30, s. 7.
O pracach toruńskiej loży Droit Humain "Pod Ulem" na wyjeździe we Francji.

289. Wysocki Adam Witold, Duże brawa..., Nr 10, s. [2].
Bez tytułu działu. O jubileuszowej wystawie w 125 rocznicę urodzin Andrzeja Struga.

290. Wysocki Adam Witold, Edward Rydz-Śmigły – tragedia pomyłek, Nr 7, s. 8.
O prelekcji Cezarego Leżeńskiego na "Spotkaniu pod akacją" 18 stycznia 1996 r.

291. Wysocki Adam Witold, Konwent Wielkiego Wschodu Francji (G.O.D.F.), Nr 29, s. 3-4.

292. * Wysocki Adam Witold, Rozmowa z prof. Tadeuszem Cegielskim: Nowy numer "Ars Regia", Nr 10, s. 13-14.
Dział "Sekrety budowy". Tytuł zbiorczy: Z życia lóż i obediencji.

293. Wysocki Adam Witold, Spotkanie pod Akacją, Nr 15-16, s. 5.
Sprawozdanie z pierwszego z cyklu spotkań. Tekst podpisany "Wys".

294. * Wysocki Adam Witold, Z życia lóż i obediencji, Nr 3, s. 6.
Dział "Sekrety budowy". Garść aktualności bez tytułu: Dzięki pomocy wolnomularzy z Hamburga...; Wielka Loża Jugosławii...; Nowa rosyjska loża "Harmonia"; Southern Baptist Convention...; Kardynał Koenig z Wiednia...; "Przyszłość demokracji"... Podpisane "A.W.W.".

295. Za 5 lat... 125-lecie Loży "Freundschaft", Nr 13-14, s. 14.
O jubileuszu 120-lecia jednej z wiedeńskich lóż.

296. Zapalenie świateł nowej loży, Nr 30, s. 7.
O nowej loży Droit Humain w Warszawie: "Konstytucja 3 Maja".

297. Zbigniew Gertych Czcigodnym Mistrzem Sz:. Loży Europa na W:. Warszawy, Nr 32, s. 10.

298. Zgromadzenie Generalne UFL, Bruksela, 14-15 marca 1997 r., Nr 11-12, s. 3.

299. "Żelazny list" Fryderyka II gwarantujący swobody masonom odnaleziony w USA, Nr 26-27, s. 11.
Na podstawie "Berliner Zeitung" 1998, nr z 28-29 listopada.

300. Żeńskie "Spotkanie pod Akacją", Nr 8, s. 9.
Bez tytułu działu. O masonerii kobiecej.

 

 

4. HISTORIA

Loża polska (sygn., 1, 5). — Nasi wielcy (3, 4, 5, 11-12, 17-18). — Nasza historia (5). — Nasze tradycje (6). — Repliki (6). — Mity i fakty (10). — Nasi wielcy wolnomularze (15-16). — Sławni masoni (23-24). — Z kart historii (26-27). — Historia, historia (30). — W fartuszku czy bez? (30). — Bez tytułu działu (6, 7, 8, 21-22).

 

301. Czy generał Sikorski był masonem?, Nr sygnalny, s. 18.
Nie podpisany artykuł.

302. Dnie i noce z masonem, oprac. Mirosława Dołęgowska-Wysocka, Nr 1, s. 18-23.
Materiał do wydanej później książki o Marii Dąbrowskiej i Stanisławie Stempowskim.

303. Dobrowolski Józef Andrzej, Czy neapolitańska Akademia Tajemnic była lożą masońską?, Nr 5, s. 17-19.

304. Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Immanuel Kant – "Wolnomularz bez fartuszka" i jego polski propagator z loży "Świątynia Mądrości", Nr 4, s. 14-15.
Fragmenty referatu wygłoszonego podczas ogólnopolskiej konferencji kantowskiej zorganizowanej przez Zakład Filozofii Polityki ISP PAN w Warszawie 22 VI 1994 r.

305. Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Kościuszko – "brat wszystkich wolnomularzy", Nr 3, s. 16.

306. [Dwieście] lat Masońskiego Mazurka, Nr 15-16, s. 11.
O uroczystościach 200-lecia Mazurka Dąbrowskiego.

307. * Hass Ludwik, Komisja Edukacji Narodowej w I Rzeczypospolitej, Nr 2, s. 12.
Dział "Edukacja i bracia". Fragmenty książki L. Hassa, Sekta farmazonii warszawskiej.

308. Hass Ludwik, Jak powstała loża Wolność Przywrócona..., Nr sygnalny, s. 17.
Przedruk fragmentu artykułu prof. Hassa, Powrót kielni – w okresach wielkich przełomów nie ma przychylnej atmosfery dla wolnomularstwa, "Przegląd Tygodniowy" 1992, nr 10 z 8 marca.

309. * Hass Ludwik, Watykański system informacyjny o wolnomularstwie (relacja ks. Z. Kaczyńskiego), Nr 3, s. 22-23.
Dział "Templum i Kościół".

310. Książę Józef Poniatowski – wielki Polak i mason, Nr 1, s. 14-16.
Przedruk materiałów z "Drogi" 1927, nr 8-10 za L. Hassem (Sekta farmazonii warszawskiej).

311. Leżeński Cezary, Generał Dąbrowski maszeruje do loży, Nr 3, s. 17-18.

312. Leżeński Cezary, Kim był prymas Podoski?, Nr 6, s. 14.
Odpowiedź na artykuł Jerzego Wojtowicza, Czy Prymas Podoski był dobrym masonem? (Nr 5, dział "Masoni i polityka").

313. Leżeński Cezary, Mason Wieniawa, Nr 11-12, s. 7-10.
O Bogusławie Wieniawie-Długoszowskim. Fragment przygotowywanej książki Masoni bez maski.

314. Leżeński Cezary, Prymas – masonem, Nr 4, s. 18-19.
O Janie Gabrielu Podoskim.

315. Leżeński Cezary, Szanował religię i przykazania przodków, Nr 17-18, s. 11-13.
O Berku Joselewiczu, członku "Braci Polaków Zjednoczonych".

316. Majdowski Andrzej, Kilka słów na marginesie rozłamu Wielkiego Wschodu Polski 1820 roku, Nr 2, s. 15.

317. Masiarz Władysław, Czy polskie "Ogniwo" na Syberii to loża masońska? (1907-1920), Nr 30, s. 8-9.
O polsko-litewskim ośrodku kulturalnym w Irkucku.

318. Nowicki Andrzej Rusław, August Moszyński: O sposobie oglądania dzieł sztuki, Nr 9, s. 11-14.

319. * Nowicki Andrzej Rusław, Cyprian Kamil Norwid w siedzibie Wielkiego Wschodu Francji, Nr 21-22, s. 3-4.
Bez tytułu działu. Artykuł opatrzony reprodukcją biletu wejścia na publiczny odczyt przy rue Cadet 16.

320. Nowicki Andrzej Rusław, Emil Kipa: Prezydent UFL – Polska, Nr 6, s. 8-10.

321. Nowicki Andrzej Rusław, Matteo d'Aquino (1721/1791) ksiądz mason z Casarano, Nr 23-24, s. 15-16.

322. Nowicki Andrzej Rusław, Przyjaźń Mozarta i czarnego masona z Maguifamori: przed 210 rocznicą wstąpienia Mozarta do masonerii, Nr 3, s. 20-21.

323. * Nowicki Andrzej Rusław, Stanisław Stempowski, Nr 7, s. 9-11.
Bez tytułu działu. Tekst referatu wygłaszanego przy różnych okazjach.

324. Nowicki Andrzej Rusław, W każdym razie jest rzeczą pewną... [nota bez tytułu], Nr 30, s. 13.
Glossa do tekstu I. A. Siedlaczek, Masońskie korzenie [...].

325. Tolerancja, Nr 5, s. 19. Przekład z "Blaue Blätter" 1995, nr 234 (marzec).

326. Pamiętamy... Narutowicz, Strug, Bocheński, Nr 17-18, s. 6.
Artykuł informujący o dwóch obchodach wspomnieniowych i żałobie po Zmarłym.

327. Pipping Georg A., Brat Herman Goering...?!, Nr 10, s. 10-12.
Przedruk z "Blaue Blaetter". W tekście cytowany jest obszernie materiał autorstwa Petera Mc Illwaina.

328. Poczet Wielkiego Wschodu Polskiego w roku prawdziwego światła 5820, Nr 2, s. 15.
Reprodukcja spisu osób tworzących władze tej obediencji; przedruk: Nr 15-16, s. 11.

329. Polowanie na wolnomularzy: w pięćdziesięciolecie rozwiązania Wielkiej Loży Narodowej, Nr 1, s. 18-19.

330. Ponikiewski Marian, Orędzie do członków zakonu Wielkiego Mistrza Mariana Ponikiewskiego z 16 grudnia 1937 r., Nr 1, s. 22.

331. Siedlaczek Iwona Agnieszka, Dwaj Ogińscy i ich związki z wolnomularstwem, Nr 5, s. 20-22.

332. Siedlaczek Iwona Agnieszka, "Maria Szymanowska w otoczeniu masonów", Nr 26-27, s. 12-[15].

333. Siedlaczek Iwona Agnieszka, Mason – nauczycielem Chopina, Nr 3, s. 18-19.
O Józefie Ksawerym Elsnerze.

334. Siedlaczek Iwona Agnieszka, Masońskie korzenie osobowości artystycznej Fryderyka Chopina (1810-1849). Na zamknięcie obchodów Roku Chopinowskiego, w 150-lecie Jego śmierci, Nr 30, s. 10-12.

335. * Siedlaczek Iwona Agnieszka, Masońskie środowisko muzyczne za czasów króla Stasia, Nr 6, s. 11-13.
Bez tytułu działu. Dotyczy Macieja Kamieńskiego, Jana Stefaniego, Jana Dawida Hollanda, Antoniego Wienerta.

336. * Siedlaczek Iwona Agnieszka, Wincenty Lessel-Puławski, "Signore Virtuoso", Nr 15-16, s. 12-14.
Dział "Sztuka królewska". O polskim muzyku, kompozytorze i wolnomularzu końca XVIII i początku XIX wieku.

337. Siedlaczek Iwona Agnieszka, Żywot masoński kompozytora "Warszawianki", Nr 4, s. 16-17.
O Karolu Kazimierzu Kurpińskim.

338. * Siewierski Jerzy, Bankier z Warszawy, Nr 7, s. 12-13.
Bez tytułu działu. O Andrzeju Kapostasie.

339. Siewierski Jerzy, Jezuita z Galicji, Nr 4, s. 20-21.
O Stanisławie Załęskim.

340. Siewierski Jerzy, Tadeusz Grabianka – iluminat z Podola, Nr 5, s. 22-23.

341. W roku 1994 przypadnie 150-lecie YMCA, Nr 1, s. 17.

342. * Walerian Łukasiński – więzień cara, Nr 19-20, s. 5.
Przedruk z "Gazety Wyborczej" 1992, nr z 22 lutego. Dział "Lege artis".

343. Wichrowska Elżbieta, "Jestem w zasadzie przychylny...", Nr sygnalny, s. 17.
Fragment wywiadu z Ludwikiem Hassem przedrukowany z "Ars Regia" 1993, nr 1.

344. * Wojtowicz Jerzy, Czy Prymas Podoski był dobrym masonem?, Nr 5, s. 10-11.
Polemika z art. Cezarego Leżeńskiego, Prymas masonem (Nr 4, dział "Nasi wielcy").

345. Wójtowicz Norbert, "Kozioł wskaże masona. Polska ze śmiechu kona", Nr 5, s. 14-15.
O prof. Leonie Tadeuszu Kozłowskim.

346. Wysocki Adam Witold, Akademia mozartowska, Nr 3, s. 21.
Notatka podpisana "Wys."

347. * Wysocki Adam Witold, Na warsztacie Ludwika Hassa, Nr 8, s. 7-8.
Bez tytułu działu. Wywiad z prof. Ludwikiem Hassem.

 

 

5. PREZENTACJE I OMÓWIENIA

Przegląd prasy (5). — Nowości wydawnicze (19-20). — Przeczytaliśmy, wysłuchaliśmy (28). — Przeczytaliśmy, przeczytaliśmy (28, 29). — Rekomendujemy, rekomendujemy (28). — Bez tytułu działu (8, 10, 28, 30).

 

348. Agatowski Tomasz, Czarodziejski flet i Dalajlama. Akonto rozumu, Nr 29, s. 8.
Przedruk z "Dziennika Poznańskiego" 1999, nr 12, s. 14-15.

349. * Andrzej Nowicki, Filozofia masonerii u progu siódmego tysiąclecia, Gdynia 5997, Nr 11-12, s. 5-6.
Dział "Sekrety budowy". Anonimowa recenzja książki, opatrzona notą biograficzną A. Nowickiego i reprodukcją odręcznej dedykacji dla A. W. Wysockiego.

350. Brzoza Andrzej, Spotkałem prawdziwego masona, Nr 5, s. 26.
Tytuł zbiorczy: O masonach to i owo. O masonerii kubańskiej. Przedruk z "Gazety Lubuskiej" 1994, nr 152.

351. * Co to jest prawica, Nr 2, s. 23.
Dział "Templum i Szatan". Tytuł zbiorczy: Z prasy. Przedruk z: "Akcja Narodowa" 1993, nr z listopada-grudnia.

352. Co tydzień nowa puenta, Nr 5, s. 24.
Tytuł zbiorczy: O masonach to i owo. Przedruk z "Nowin" (Rzeszów), bez podania roku i numeru.

353. * DH Biuletyn, Nr 30, s. 7.
Dział "Z życia lóż i obediencji". O pierwszym (i jedynym) numerze prywatnie przygotowanego Biuletynu informacyjnego masonów polskiej obediencji mieszanej.

354. * Dołęgowska-Wysocka Mirosława, Najnowsza książka..., Nr 1, s. 7.
Dział "sekret budowy". Pozbawiona tytułu notatka o Aleksandrze Birku, w związku z ukazaniem się książki L. Hassa, Masoneria polska XX wieku. Art. podpisany "MDW".

355. Frydrychowicz Aleksander, Przeciw wojnie. Masoni z Europy w Warszawie, Nr 28, s. 5.
O Konferencji "Masoneria jako wielka szkoła Braterstwa Narodów". Przedruk z "Trybuny".

356. Golik Piotr, Notes obserwatora, Nr 5, s. 25.
Tytuł zbiorczy: O masonach to i owo. Przedruk fragmentu art. Trzeci po Bogu, ze "Sztandaru Młodych", bez podania roku i numeru.

357. jj, Pałac czy ruiny?, Nr 5, s. 26.
O Dobrzycy. Przedruk z "Gazety Wielkopolskiej" dodatku lokalnego (Poznań) do "Gazety Wyborczej" 1994, nr 128.

358. Korwin Mikke Janusz, Architekci, Nr 5, s. 24.
Tytuł zbiorczy: O masonach to i owo. Przedruk z "Najwyższego Czasu" 1994, nr 25.

359. Les Éditions Maçonniques de France. EDIMAF, Nr 30, s. 14.
Bez tytułu działu. Prezentacja wydawnictwa działającego przy Wielkim Wschodzie Francji. Tekst w jęz. francuskim.

360. map., Pod fartuszkiem, Nr 5, s. 25.
Tytuł zbiorczy: O masonach to i owo. Przedruk fragmentu z "Polityki" 1994, nr 34.

361. * Masoni w kurii, w Unii... Kto jest wrogiem nr 1, Nr 2, s. 23.
Dział "Templum i Szatan". Tytuł zbiorczy: Z prasy. Przedruk fragmentu z "Gazety Wyborczej" 1994, nr z 29-30 stycznia.

362. Masonica, Nr 10, s. [15].
Bez tytułu działu. Omówienie trzech pozycji książkowych: L. Hass, Masoneria polska XX wieku (2 wyd.); L. Hass, Loża i polityka; S. Krajski, Masoneria polska i okolice.

363. Nowicki Andrzej Rusław, Humanisme: Czasopismo wolnomularzy Wielkiego Wschodu Francji, Nr 8, s. 10-12.
Bez tytułu działu. Tekst podpisany "A.N."

364. * Ordo ex Chao, Nr 4, s. 21.
Dział "Nasi wielcy". Omówienie książki Tadeusza J. Cegielskiego.

365. Pierwszy komiks masoński. Legenda o Synu Wdowy..., Nr 28, s. [15-16].
Bez tytułu działu. Prezentacja komiksu wydanego w ramach "Biblioteczki Wolnomularza Polskiego", okrzykniętego sensacją i niesłusznie ogłoszonego przez redakcję "pierwszym na świecie".

366. * Szewska pasja o masonerii, Nr 17-18, s. 7.
Omówienie książeczki Szewska pasja o masonerii. Teksty i opracowania Norberta Wójtowicza, Wrocław 1997.

367. "Sztuka królewska" Norberta Wójtowicza, Nr 25, s. 4.
Nadtytuł: Przeczytaliśmy. Omówienie książki będącej zbiorem prac członków Studenckiego Koła Historyków w Uniwersytecie Wrocławskim.

368. * Szymański Konrad, Książka Paula... [notatka bez tytułu], Nr 2, s. 22.
Dział "Templum i Szatan". Tytuł zbiorczy: Z prasy. Fragment omówienia książki Szatan jest ich bogiem, Paula A. Fishera. Przedruk z "Magazyn Słowa", dodatek do: "Słowo. Dziennik katolicki" nr z 17/19 grudnia 1993.

369. Vive la République, Nr 28, s. 14.
Prezentacja książki Philippe Guglielmiego pod tym tytułem, rozprowadzanej przez Wielki Wschód Francji. Tekst w języku francuskim.

370. Wójtowicz Norbert, Mistyk i jego Bóg, Nr 29, s. 13-14.
Dział "Z życia lóż i obediencji". O Williamie Blake'u w związku z wydanym we Wrocławiu Wyborem pism poety.

371. * Wysocki Adam Witold, Co przyniesie IV numer "Ars Regia"?, Nr 1, s. 8.
Dział: "Sekret budowy". Artykuł podpisany "AWW".

372. * Wysocki Adam Witold, Czy Gorbaczow i Jelcyn to masoni?, Nr 26-27, s. 6.
Dział "Sekrety budowy". O II tomie monografii Ludwika Hassa, Loża i polityka.

373. Wysocki Adam Witold, Nowy "Słownik Wolnomularzy Polskich" Ludwika Hassa, Nr 19-20, s. 9-10.
Rozmowa z Autorem.

374. Wysocki Adam Witold, Wielki Architekt Wszechświata. Teologiczna krytyka masońskich wizji Boga, Nr 28, s. 11-12.
Omówienie książki Norberta Wójtowicza (Wrocław 1999) pod tym tytułem.

375. Wójtowicz Norbert, Wolnomularze-Psychiatrzy, Nr 19-20, s. 13-[15].
Omówienie książki Tadeusza Nasierowskiego, Żeromski-Strug-Dąbrowska a psychiatrzy wolnomularze, Warszawa 1997.

376. * Wrocław city, Nr 2, s. 22.
Dział "Templum i Szatan". Tytuł zbiorczy: Z prasy. Przedruk fragmentu z "Polityki" 1994, nr 7 z 12 lutego.

 

 

6. LITERATURA, HUMOR, ROZRYWKA

Po pracach, przy agapie (2, 3, 4). — Po agapie na luzie (11-12). — [Poezje i pieśni z ostatniej strony] (sygn., 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 26-27, 29, 30, 31, 32).

 

377. Agatowski Tomasz, Mądrość to chyba głód, Nr 30, s. [16].

378. Allan [pseud.], Wielka Rada, Nr 3, s. 26.
Tytuł zbiorczy: Pro i contra. Przedruk tekstu satyrycznego ze "Szpilek" 1938, nr z 28 lipca.

379. B. Marek, ...daj Architekcie wejść w Rodzinny Dom, Nr 8, s. [14].

380. Bartnik Czesław Stanisław, Polska Civitas Dei, Nr 3, s. 26.
Tytuł zbiorczy: Pro i contra. Fragmenty artykułu z "Słowo. Dziennik katolicki" 1993, nr z 1 października.

381. Baudelaire Charles, Albatros, Nr 2, s. 20.
Wiersz z tomu Kwiaty zła w przekładzie Wisławy Szymborskiej.

382. Bezeg Bolesław, Pod wspólnym sztandarem, Nr 4, s. [27].
Przedruk fragmentów z "Gazety w Opolu" 1994, nr 112 z 16 maja.

383. Biblioteczka masona, Nr 2, s. [23].
Przedruk dowcipnego słowniczka masońskiego ze "Szpilek" 1938, nr 32 z 28 lipca.

384. (bm), Radni masonami?, Nr 4, s. 25.
Przedruk z "Głosu Wielkopolskiego" 1994, nr 3 z 4 marca.

385. Brecht Bertold, Ballada o paragrafie 218, Nr 19-20, s. [16].

386. Broniewski Władysław, * * *, Nr 29, s. [16].

387. Buchner, Masoni polscy, Nr 1, s. 18-19.
Przedruk z "Muchy" 1938, nr 30 z 22 lipca.

388. (...) Czyżbyśmy, wyszedłszy ze zniewolenia komunistycznego, mieli popaść w masońskie? [...], Nr 4, s. [27].
Przedruk fragmentu listu do Redakcji opublikowanego przez "Nowiny" 1994, nr 50 z 13 marca.

389. Dementi, Nr 2, s. [23].
Żarty i skojarzenia masońskie.

390. Dementi, Nr 3, s. 25.
Żarty i skojarzenia masońskie – kontynuacja mini-działu.

391. Elsner Józef Ksawery, Pieśń nr 10, Nr 3, s. 19.
Nuty i tekst ze zbioru Muzyka do pieśni wolno – mularskich (1811).

392. Gałczyński Konstanty Ildefons, Marsz masonów, Nr sygnalny, s. [20]; Nr 6, s. [16]; Nr 7, s. [16].
Przedruk z "Cyrulika Warszawskiego" 1928, nr 37 z 8 września.

393. Gdzie masonów nie ma? Zdradzamy niektóre masońskie tajemnice, Nr 3, s. 25.
W sprawie publikacji w "Polityce" 1994, nr 11 z 12 marca, nr 13 z 26 marca.

394. Glinic Władysław Z., Wielkiemu Wschodowi Polski Cześć i Chwała, Nr 15-16, s. [15-16].

395. Goethe Johann Wolfgang von, Pogodzenie pani Marii Szymanowskiej, Nr 26-27, s. [16].
Tłum. Tadeusz Biliński.

396. Hej kto Polak na bankiety, Nr 11-12, s. 11.
O świętojańskiej biesiadzie "Pod Samsonem" 17 stycznia 1997 r., zorganizowanej przez loże "Pierre et Marie Curie" (Warszawa) i "Orzeł Biały" (Katowice) należące do Polskiej Federacji Droit Humain.

397. Humor z uczniowskich zeszytów (z internetu), Nr 29, s. [15].
Bez nazwy działu.

398. Kaczyński Andrzej, Młot na masonerię, Nr 4, s. 26.
Przedruk fragmentu z "Rzeczypospolitej" 1994, nr 121 z 26 maja.

399. Kawka Henryk, Czy masoni strzygą pędzle?..., Nr 3 s. [27].

400. Krawczyk Rafał, Młoty w dłoń, Nr 4, s. 24-25.
Przedruk z "Gazety Wyborczej" 1994, nr 26 z 21 lipca. Zamieszczony jako drugi odcinek cyklu zapoczątkowanego w numerze 3 "WP" (ze zmodyfikowanym tytułem): Masoński groch z kapustą, pod młotkiem Mirosławy Dołęgowskiej-Wysockiej.

401. (m), Rodzina po katolicku, Nr 4, s. 24.
Fragment artykułu z "Nowin" 1994, nr 86 z 5 maja.

402. Maj Zygmunt, Zielona akacjo..., Nr 23-24, s. [16].
Imię zakonne autora o inicjałach M:. B:.

403. Masoński groch z kapustą, pod redakcją Mirosławy Dołęgowskiej-Wysockiej, Nr 3, s. 24-25.
Poświęcony głównie osobie i myśli dr Stanisława Krajskiego.

404. Misiuna Władysław, Akacja na Żydowskim, Nr 10, s. [16].

405. Misiuna Władysław, Kim jestem, nr 4, s. [28].
Przedruk z tomiku Jestem, Warszawa 1994.

406. Narodowcy jednoczą się, Nr 4, s. 26.
Przedruk fragmentu notatki z "Trybuny" 1994, nr 90 z 18 kwietnia.

407. Nowicki Andrzej, Ballada masońska, Nr 1, s. [24].
Przedruk ze "Szpilek" 1938, nr 32 z 28 lipca.

408. O panu Leonie Kozłowskim: pieśń dziadowska, Nr 1, s. 20-21.
Przedruk z "Muchy" 1938, nr 31 z 29 lipca.

409. O przyjaźni i zgodzie, Nr 11-12, s. [16]; nr 31, s. [16].
Pieśń ze zbioru Antologia poezji masońskiej, oprac. Elżbieta Z. Wichrowska, Warszawa 1995.

410. Paczkowski Jerzy, List otwarty do P.T. masonów, Nr 2, s. [24].
Fragment z "Cyrulika Warszawskiego" 1928.

411. Paczkowski Jerzy, Mój syn, Nr 3, s. [28].
Przedruk z "Cyrulika Warszawskiego" 1928, nr z 1 grudnia.

412. Pieśń Mistrzów, Nr 32, s. [16].
Zapis nutowy i francuski przekład pieśni opublikowanej w tomiku Konstytucji Andersona.

413. Rabin, Kościół, krzyż, Nr 4, s. [27].
Przedruk fragmentu z "Gazety Wyborczej" 1994, nr 191, nr z 18 sierpnia.

414. Siatkowski Jacek, Szkolny mason, Nr 4, s. 24.
Przedruk z "Dziennika Zachodniego" 1994, nr 100 z 24 maja.

415. Stępień Jan, Aniołowie, Nr 5, s. 16.

416. Stępień Jan, Piękne sarny, Nr 5, s. 16.

417. Stępień Jan, Walcz, Nr 3, s. 12.

418. Stępień Jan, Odpoczynek Marii, Nr 4, s. 13.

419. Szymborska Wisława, Nienawiść, Nr 9, s. [16].

420. Tuwim Julian, Pogrzeb prezydenta Narutowicza, Nr 17-18, s. [16].

421. V. Marcel, * * *, Nr 5, s. [28].

422. Wałęsa Lech, Glemp Józef, Kard., [cytaty wypowiedzi: L. Wałęsy nt. masonów i Kard. Glempa nt. Lecha Wałęsy], Nr 4, s. [27].

423. Winczakiewicz Jan, Wtajemniczenie pierwsze, Nr 13-14, s. [16].
Ze zbioru Inicjacje świętojańskie, Warszawa: Wydawnictwa Fundacji "Historia pro Futuro" [1994].

424. Wysocka Aleksandra, Egzekucja, Nr 21-22, s. [16].
Tekst podpisany "Al.W."

425. Wysocki Adam Witold, "Czas najwyższy" na spokojną refleksję..., Nr 3, s. 24.
W odpowiedzi na artykuł Jana Puchalskiego, Ofensywa masonerii, "Najwyższy Czas" 1994, nr 17, z 3 kwietnia.

 

 

7. LISTY DO REDAKCJI

Listy, listy (3, 5). — Dokumentacja, dokumentacja (23-24)

 

426. Bacciarelli A., List z 7 listopada 1994 do Redakcji "Wolnomularza Polskiego", Nr 5, s. 27.
Tytuł od redakcji: A Bacciarelli – o Bacciarellich Masonach.

427. * Do Koblencji, Nr 11-12, s. 12.
Dział "Sekrety budowy". Nadtytuł: Zapraszają nas:. Reprodukcja zaproszenia na Doroczne Zebranie Plenarne Niemieckiej Grupy Krajowej UFL w dniach 1-2 maja 1997 r.

428. * Do Wrocławia, Nr 11-12, s. 12.
Dział "Sekrety budowy". Nadtytuł: Zapraszają nas:. Reprodukcja zaproszenia na sesję naukową "Sztuka królewska" zorganizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Wrocławskiego.

429. Jagielska Janina, List bez daty do red. Adama Witolda Wysockiego, Nr 3, s. [2].
Podziękowania Dyrektor Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy za życzliwe przekazanie numerów "Wolnomularza Polskiego" do zbiorów Biblioteki.

430. Kłosowski Jerzy, List bez daty do Redakcji "Wolnomularza Polskiego", Nr 3, s. [2].

431. * List Czcigodnego Mistrza Loży Wolność Przywrócona do redaktora naczelnego "Wolnomularza Polskiego" [reprodukcja bez tytułu], Nr 1, s. 4.
Dział "Sekret budowy".

432. Miziołek Władysław, Bp, List z 30 kwietnia 1994 do red. Adama Witolda Wysockiego, Nr 3, s. [2].

433. Nowicki Andrzej Rusław, List Wielkiego Mistrza W:. W:. P:. do Brata Adama, Nr 23-24, s. 3-5.
Datowany: Warszawa, 31 sierpnia 5998 r. Pozdrowienia z Brukseli, Nr 23-24, s. 6. List Chritiana Dehennina, Sekretarza Generalnego UFL, z okazji 5-lecia "Wolnomularza Polskiego". Tekst francuski i przekład polski.

434. * Przyjaciele Sztuki Królewskiej [...], Nr 5, s. 7.
Dział "Sekret budowy". Zaproszenie na sympozjum poświęcone 265 rocznicy powstania masonerii polskiej.

 

 

8. NUMER NIEMIECKOJĘZYCZNY

435. Groh Ruediger, Freimaurerisches Miteinander, s. 3-7.

436. Misiuna Władysław, Die Akazie auf dem Judenkirchhof, s. [10].
Przekład wiersza, opublikowanego w Nr 10, s. [16].

437. Wysocki Adam Witold, Geburt der UFL-Polen, s. [9].

438. Wysocki Adam Witold, Quo vadis Masoneria?, s. [2].

439. Zu einem wahren "Bestseller"... [notatka bez tytułu], s. [9].
Omówienie książki Andrzeja Nowickiego, Filozofia masonerii u progu siódmego tysiąclecia, Gdynia 5997.

 

 

Copyright © by Maciej B. Stępień 2005
www.maciejbstepien.com